Nieuws
23.11.23

Bestuurlijk Overleg Mobility NL-NRW: beweging in grensoverschrijdende mobiliteit

Het Gouvernement aan de Maas stond op donderdag 2 november in het teken van het Bestuurlijk Overleg Mobility NL-NRW. Het overleg vond plaats in aanwezigheid van veel nieuwe bestuurders die na de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn begonnen aan hun werkzaamheden. Thema’s die werden besproken zijn duurzame corridors en logistiek, smart mobility, internationaal spoorvervoer, binnenvaart en fietsen en smart cycling. De provincies Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland, vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een afvaardiging van het ministerie van verkeer van Noordrijn-Westfalen praatten hier bij over de stand van zaken rond de uitvoering van de Werkagenda Mobility NL-NRW. Speciale genodigde was Oliver Krischer, de Duitse minister van Milieu, Natuurbescherming en Verkeer van Noordrijn-Westfalen.

De Werkagenda Mobility NL-NRW werd in februari 2019 getekend door Nederlandse en Duitse bestuurders en vat de belangrijkste thema’s op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit samen. De onderbouwing van de agenda wordt gevormd door een werkprogramma met concrete activiteiten voor de komende jaren.

De regering in Noordrijn-Westfalen met de CDU en Die Grünen is sinds ruim een jaar aan het werk, en in de provincies zijn na de Provinciale Statenverkiezingen nieuwe besturen in functie. Daarom heeft het Ambtelijk Coördinatieoverleg de opdracht gekregen om in 2024 nog eens te kijken naar het werkprogramma en voortbouwend op hetgeen bereikt is voorstellen te doen voor de verdere ontwikkeling.

Ontwikkelingen bij trein en trucks

Tijdens het overleg, dat al sinds 2006 bestaat, kwamen onder meer nieuwe ontwikkelingen van de Truckparking Knauheide aan bod, aan de grens tussen Zevenaar en Elten. Verbeteringen aldaar leveren ook kwaliteitswinst op aan Nederlandse kant van de grens en optimaliseren ook de veiligheid en de werk- en leefomstandigheden van chauffeurs, die soms in een zeer kwetsbare positie verkeren.

Daarnaast was er aandacht voor spoorvervoer, waaronder de realisatie van een derde spoor op het traject Zevenaar – Arnhem – Oberhausen en de verbetering van de ICE-verbinding van Amsterdam (Den Haag / Rotterdam) naar Frankfurt, via Utrecht en Duisburg. Daarnaast ligt de focus op nu nog ontbrekende verbindingen en het versnellen en verbeteren van bestaande verbindingen in corridors en netwerken. Ook de voortzetting en eventuele uitbreiding van de treinverbinding RE19 van Arnhem naar Düsseldorf werd belicht.

Ook was er lof voor het Deutschlandticket, waarmee ook met veel openbaar vervoer aan de Duits-Nederlandse grens kan worden gereisd. Mooie kanttekening is dat ook in het coalitieakkoord van Zuid-Holland een onderzoek naar een Nederlandse variant van het Deutschlandticket is opgenomen.

Gedeputeerde Martijn Dadema van Overijssel nam de aanwezigen mee in het thema fietsen en smart cycling en kondigde aan dat het Ambtelijke Coördinatieoverleg de opdracht krijgt om tot een uitvoeringsprogramma Fiets te komen, opgesteld uit de oogst van de georganiseerde bijeenkomsten. Daarbij zal ook worden gekeken of er mogelijkheden zijn voor Europese cofinanciering.

Belang van binnenvaart

De binnenvaart is zowel in Nederland en Noordrijn-Westfalen als in de grotere nationale en Europese (corridor)context van groot belang. De twee havens Duisburg en Rotterdam zijn tenslotte centrale toegangspoorten tot de wereld – Duisburg aan de spoorzijde als start- en eindpunt van de Zijderoute en Rotterdam als grootste zeehaven van Europa. Als gevolg van de extreme laagwaterperiode in de zomers is de binnenvaart echter onder druk komen te staan. Vertragingen, wachttijden of het achterstellen van binnenschepen bij het laden of lossen hebben negatieve effecten op de goederenstroom. Hierin kon echter het afgelopen jaar een flinke stap worden gemaakt: de wachttijden voor de afhandeling van binnenvaartschepen in Rotterdam is tot tevredenheid van Noordrijn-Westfalen aanzienlijk verminderd. De Nederlandse en Duitse partners focussen vooral op de ontwikkeling van duurzame alternatieve technologieën en de digitalisering van de transportketen en in de havens. Daarnaast moet worden getoetst of Europese subsidies kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van binnenschepen die met laagwater kunnen blijven varen. Daarom spraken de partners in september 2022 al af om de doelen en ambities vast te leggen in een gezamenlijk strategisch Position Paper om het belang van de binnenvaart voor landsgrensoverschrijdend transport te benadrukken. In het Position Paper worden bovendien gezamenlijke maatregelen en activiteiten ter versterking en ondersteuning van de binnenvaart gedefinieerd. Minister Krischer stelde voor om in de discussie over de strategische samenwerking rond binnenvaart tot een Greendeal voor de Rijncorridor te komen, die betrekking heeft op de Rijn van Basel tot Hoek van Holland. Dit voorstel werd positief aanvaard. Een andere stip op de horizon in deze context: de Länderkonferenz Rhein die komend jaar op 5 september in Düsseldorf wordt georganiseerd.

Ook EGTC Rhine-Alpine belangrijk thema

De bevordering van duurzaam en intelligent verkeer en corridorontwikkeling is onderdeel van de gezamenlijke werkagenda. Op de Rijn-Alpen-corridor wordt sinds een aantal jaren interregionaal samengewerkt tussen de regio’s en de havens in de EGTC Rhine-Alpine: een netwerkorganisatie van regio’s en steden tussen Rotterdam en Genua, momenteel onder voorzitterschap van Zuid-Holland. De partners hebben in 2023 hun strategie met behulp van Interreg vernieuwd. In deze strategie staan duurzaamheid en digitalisering centraal. Ook is er een samenwerkingsverband op het gebied van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) en de Connecting Europe Facility (CEF).

Foto © Provincie Limburg