Deelstaatregering NRW legt prioriteiten Europapolitiek vast

Het kabinet van Noordrijn-Westfalen heeft op dinsdag 9 februari 2021 de Europese beleidsprioriteiten voor 2021 vastgelegd. “Tijdens de pandemie heeft Europa bewezen hoeveel creativiteit, flexibiliteit en inzet er opgebracht kan worden wanneer de situatie daarom vraagt”, aldus minister van Europese Zaken dr. Stephan Holthoff-Pförtner. Tegelijkertijd, zo zei hij, is het duidelijk dat de Europese Unie haar veerkracht en kracht moet vergroten. Europa zou te vaak slechts hebben gereageerd in plaats van met vooruitziende blik gehandeld – zowel tijdens de wereldwijde financiële crisis, de Europese schuldencrisis en de vluchtelingencrisis als de coronacrisis.

“Als je kritisch bent, zou je kunnen zeggen dat we al meer dan tien jaar in een crisissituatie verkeren”, zei hij. “We hebben meer samenwerking en betrouwbare crisismechanismen nodig.” Europa, zei hij, dreigt anders te verworden tot een werkplaats waar reparatiewerkzaamheden worden verricht.

Wat nodig is, is een frisse wind, nieuwe initiatieven en efficiëntere besluitvormingsprocedures. Verwacht wordt dat ook dringende kwesties zoals klimaatbeleid en digitale transformatie van een dergelijke frisse wind zullen profiteren.

“We hebben meer samenwerking en betrouwbare crisismechanismen nodig”

Met de vaststelling van de Europese prioriteiten bekrachtigt de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen haar onafhankelijkheid bij de vormgeving van het Europese beleid: ze velt niet alleen een oordeel over het werkprogramma dat de Europese Commissie in oktober 2020 heeft vastgesteld, maar stelt ook haar eigen prioriteiten vast.

Betere Europese samenwerking voordeel voor burgers

De netwerkvorming tussen regio’s, lidstaten en Europese instellingen moet “dringend verder worden ontwikkeld”, zo drong minister Holthoff-Pförtner aan. De onbureaucratische samenwerking van Noordrijn-Westfalen met zijn Nederlandse en Belgische buren in de Cross-Border Task Force Corona is een uitstekend voorbeeld van hoe intensieve samenwerking burgers “concrete voordelen” oplevert. Noordrijn-Westfalen dringt aan op aanzienlijk meer Europese samenwerking, met name in de gezondheidszorg. Regelmatige stresstests kunnen het reactieve vermogen in crisissituaties helpen verbeteren, zo staat in het besluit.

Bescherming van democratie en rechtsstaat topprioriteit

De bescherming van de democratie en de rechtsstaat staat bovenaan de prioriteitenlijst van de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen. “Een Europa waarin de rechtsstaat in twijfel wordt getrokken, is een lege, waardeloze huls”, benadrukte Holthoff-Pförtner. “Schendingen van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zijn voor Noordrijn-Westfalen absoluut onaanvaardbaar.” De deelstaat is vastbesloten ervoor te zorgen dat de toewijzing van Europese middelen zoals beoogd inderdaad strikt gebonden is aan de normen van de rechtsstaat. “De sancties moeten echter gericht zijn tegen de desbetreffende regeringen – niet tegen de burgers,” aldus de minister. “Wanneer we erin slagen de wereld van morgen vorm te geven door de schade van vandaag te herstellen, zal Europa sterker uit de pandemie komen.”

Inschrijving initiatief ‘Europa bei uns zuhause‘ geopend

Gemeenten, stedenbanden en maatschappelijke organisaties kunnen zich per direct aanmelden voor de wedstrijd ‘Europa bei uns zuhause 2021’. De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen stelt onkostenvergoedingen van maximaal 5.000 euro in het vooruitzicht voor innovatieve voorbeeldprojecten van Europese stedenbanden en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten met partners in Nederland en België.

Kanshebbers zijn projecten en samenwerkingsverbanden die de Europese gedachte bij culturele bijeenkomsten, jubilea, festivals of sportieve ontmoetingen doorgeven, of projecten die samen met Europese partners worden gerealiseerd. Daarnaast komen workshops in aanmerking waarin ideeën voor nieuwe doelgroepen worden bedacht. Dat geldt ook voor innovatieve strategieën die worden ontwikkeld om Europa dichter bij de inwoners van Noordrijn-Westfalen te brengen. Ook projecten rond de grensoverschrijdende uitwisseling over onderwerpen als vrijwilligerswerk, milieubescherming, jongerenwerk of ondersteuning voor mensen met een handicap mogen rekenen op een tegemoetkoming in de kosten. Op die manier moet het wederzijds begrip worden verbeterd en de veelzijdigheid van Europa worden getoond.

Europaminster Dr. Stephan Holthoff-Pförtner zegt hierover: “De Europese gemeenschap ontstaat alleen door persoonlijke contacten. Samenwerkingen tussen steden en binnen projecten slaan bruggen tussen de mensen. Ze zijn het fundament voor een toekomst die we in Europa met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dit belangrijke werk steunen we met ‘Europa bei uns zuhause’.”

De deadline voor aanmeldingen van projecten, die tussen 1 augustus 2021 en 31 juli 2022 moeten worden uitgevoerd, is 1 juni 2021. Succesvolle projecten kunnen rekenen op een onkostenvergoeding van maximaal 5.000 euro. Meer informatie en voorbeelden uit voorgaande jaren zijn te vinden op https://www.mbei.nrw/de/europa-bei-uns-zuhause.

Nederlandse en Duitse ondernemers komen samen op tiende Duits-Nederlandse Handelsdag

Op woensdag 13 november vond in het stadion van voetbalclub Borussia Mönchengladbach de tiende editie van de Duits-Nederlandse Handelsdag plaats. Er waren ruim 600 Nederlandse en Duitse ondernemers en 54 exposanten aanwezig.

De dag werd georganiseerd door de Industrie-und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, de Kamer van Koophandel, de Duits-Nederlandse Handelskamer, het Nederlands Consulaat-Generaal in Düsseldorf, de IHK Aachen, de IHK Duisburg-Wesel-Kleve en NRW.International. Ook de provincie Limburg maakte als sponsor van en deelnemer aan de Handelsdag zijn opwachting. Gedeputeerden Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport) en Andy Dritty (Ruimte, Wonen en Europa) waren namens de provincie aanwezig.

Het evenement werd afgetrapt met een gespreksronde tussen enkele prominenten, waaronder Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, IHK-bestuurder Jürgen Steinmetz en de Limburgse gedeputeerde Van den Akker. Ook Edo Offerhaus (MKB Nederland) en Rodrique Engering (Kamer van Koophandel) sloten aan. Gespreksonderwerpen waren de samenhang tussen bedrijven in de grensregio, digitalisering en de goede samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

“Samenwerking tussen beide landen is voorbeeldig”

“Nederland is voor de economie van Noordrijn-Westfalen de belangrijkste exportpartner”, aldus Steinmetz. “Ik roep Nederlandse bedrijven dan ook op om de weg naar Noordrijn-Westfalen, en in het bijzonder de regio Niederrhein, te blijven inslaan.” Holthoff-Pförtner stond in de gespreksronde stil bij de vriendschap tussen Nederland en Duitsland. Hij noemde de samenwerking tussen beide landen “voorbeeldig”. Gedeputeerde Van den Akker was het daarmee eens en riep op om de samenwerking ook op andere gebieden te verstevigen.

Na de gespreksronde was het tijd om ter ere van de tiende verjaardag van de Handelsdag een taart aan te snijden. De Nederlandse en Duitse ondernemers hadden daarna de kans om diverse workshops te volgen en aan B2B-matchmakings deel te nemen. Ook konden diverse infostands bezocht worden, waar volop gelegenheid tot het inwinnen van informatie, contacten leggen en netwerken was.

Foto: © Provincie Limburg / Dirk Plees

“We moeten ophouden kwaad te spreken over Europa“

(c) Land NRW/R. Sondermann

Sinds 2017 is dr. Stephan Holthoff-Pförtner minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen. Met de verkiezingen voor het Europese Parlement achter de rug stelde Grenspost Düsseldorf hem enkele vragen.

Meneer Holthoff-Pförtner, de vier provincies Limburg, Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland hebben sinds een paar jaar elk een ‘Deutschlandbeauftragte(r)’ in Düsseldorf. Wat vindt u van dit engagement van de grensprovincies?

“Dat is natuurlijk fantastisch. Hiermee wordt de politieke uitwisseling tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen versterkt. Alles wat bijdraagt aan een groter begrip voor elkaar, aan een betere omgang met elkaar, is van groot belang voor Noordrijn-Westfalen. Het is essentieel om hindernissen grensoverschrijdend af te bouwen.”

Op 9 mei – de Dag van Europa – vond in Venlo de Grenslandconferentie plaats. Welke betekenis had deze conferentie voor de samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen?

“De Grenslandconferentie maakt de cirkel rond. We hebben op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen namelijk drie netwerken. Ten eerste is dat het 3+3-overleg – een overleg tussen drie Duitse Regierungspräsidentinnen (Düsseldorf, Keulen en Münster) en drie Commissarissen van de Koning (Limburg, Gelderland en Overijssel). Daarnaast hebben we de gesprekken tussen onze regeringen, en nu dus ook de Grenslandconferentie. Van deze drie netwerken is de Grenslandconferentie het meest open: iedereen kan ideeën aandragen en deelnemen aan gesprekken. We luisteren naar alle voorstellen en pakken obstakels één voor één aan.”

U bent nu twee jaar minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen. Welke Europese thema’s gaan u persoonlijk aan het hart?

“Dat zijn ten eerste de onderwerpen die nu onder een vergrootglas liggen: open grenzen en veiligheid. Die thema’s kun je niet los van elkaar zien. Ze zijn essentieel voor de vrijheden die we koesteren. We mogen niet denken dat het principe van open grenzen onverwoestbaar is. Kijk alleen al naar wat er in Joegoslavië is gebeurd. Buren die jarenlang vreedzaam naast elkaar hadden geleefd, schoten ineens op elkaar.

De rechtsstaat is van fundamenteel belang voor Europa en daarom vind ik ook thema’s die daarmee te maken hebben zeer belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de burgermaatschappij. Die thema’s gaan me echt aan het hart.”

Voor velen was Europa altijd vanzelfsprekend. Dat is tegenwoordig niet meer zo: deze vanzelfsprekendheid verdwijnt steeds meer. Hoe ziet u dat?

“Dat is inderdaad helaas zo. We moeten ons afvragen waarom dat zo is. Wat hebben we sinds de Val van de Muur en het verdwijnen van het IJzeren Gordijn fout gedaan? Hebben we verkeerde signalen gegeven? Als Europese Unie kunnen lidstaten als gelijken in gesprek gaan met de Verenigde Staten, China en Rusland. Afzonderlijk kunnen ze dat niet. Het probleem is dat dit niet ter discussie gesteld wordt, we denken allemaal dat het wel goed komt. Maar dat is niet het geval – kijk maar naar de Brexit. Daarom is het ook zo belangrijk om te gaan stemmen. In Groot-Brittannië lieten jonge mensen het massaal afweten tijdens het referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Zij zijn nu degenen die de gevolgen het hardst gaan merken. Wanneer je echter een duidelijk beeld hebt van de samenleving waarin je wilt leven, moet je ook gaan stemmen om daar invloed op uit te kunnen oefenen.”

Hoe kan men in de huidige tijd het belang van Europa aan degenen die eraan twijfelen of ertegen zijn, uitleggen?

“Als eerste moeten we ophouden kwaad te spreken over Europa. Wanneer iets in de openbaarheid bekritiseerd wordt, neigen veel landen ernaar om te zeggen: dat was ‘Brussel’. Een goed voorbeeld hiervan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 in heel Europa ingevoerd werd. Alle regeringen van de lidstaten van de Europese Unie hebben na een jarenlang proces uiteindelijk afzonderlijk ingestemd met de wet. Nadat de wet ook door het Europese Parlement goedgekeurd was, was het aan de landen om de wet in te voeren. En ineens had ‘Brussel’ het gedaan. We moeten niet verbaasd zijn dat de opinie over de Europese Unie vaak negatief is, wanneer we de Europese Unie regelmatig de schuld in de schoenen schuiven. We zouden de successen van de Europese Unie veel meer moeten benoemen – die worden vaak onderschat. We hebben al zo veel bereikt.”

Hoe zal de samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland zich ontwikkelen, denkt u? Waar ziet u uitdagingen in deze samenwerking?

“De ontwikkeling van de samenwerking met Nederland valt of staat met de mensen met wie wij samenwerken. Daarmee hadden we het nu niet beter kunnen treffen. Op veel gebieden denken de Nederlanders hetzelfde als wij, we streven dezelfde doelen na. Wanneer dat niet zo zou zijn, zou de samenwerking veel lastiger zijn. De uitdagingen voor deze samenwerking hangen hier sterk mee samen: doordat veel mensen met wie wij nu samenwerken Europagezind zijn, kunnen we veel bereiken. Dat kan veranderen wanneer hun opvolgers dat in mindere mate zijn.”

Foto: Land NRW / R. Sondermann

Eerste Grenslandconferentie tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland: “Het afbouwen van grenzen verrijkt mensen”

(c) Land NRW/R. Sondermann

Op uitnodiging van Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken, en Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens verantwoordelijk voor grensoverschrijdende samenwerking, zijn op 9 mei meer dan 300 actoren, actief op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, bijeen in Venlo voor de eerste Grenslandconferentie tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland.

Minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops hadden tijdens de eerste Regeringsdialoog tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in november besloten tot de organisatie van de Grenslandconferentie. Minister Holthoff-Pförtner: “De Grenslandconferentie is een nieuwe mijlpaal in de intensivering van onze betrekkingen met Nederland. Eenmaal per jaar zullen in de toekomst alle belangrijke partners bijeenkomen om gezamenlijk de prioriteiten van de grensoverschrijdende samenwerking vast te leggen. Ik hoop dat de Grenslandconferentie zich zal ontwikkelen tot een soort ‘familiereünie’ tussen onze landen.”

“Belangrijk dat inwoners van de grensregio zich Euregionale burgers voelen”

De conferentie werd geopend door Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van euregio rijn-maas-noord. Hij liet aan de hand van een aantal voorbeelden zien dat de grens tussen Nederland en Duitsland in Venlo nauwelijks nog bestaat. Raymond Knops, zelf ook opgegroeid in de grensregio, pleitte hartstochtelijk voor initiatieven die jongeren laten kennismaken met hun Duitse leeftijdsgenoten: “Ik bewaar goede herinneringen aan een uitwisseling die ik als 12-jarige met de voetbalclub in Kempen had. Die ervaring zal ik nooit meer vergeten, en juist omdat jongeren tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk met Duitse radio en televisie in aanraking komen, is het belangrijk dat ze via andere wegen hun Duitse buren leren kennen.” Volgens Theo Bovens, Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg, is het belangrijk dat inwoners van de grensregio’s, en ook de komende generaties, zich Euregionale burgers blijven voelen. “Ze moeten zich blijven interesseren voor de andere kant van de grens; de grens mag niet in hun hoofden terechtkomen. Grenzen maken mensen armer, en het afbouwen van grenzen verrijkt mensen. En daarmee maak je de wereld rijker.”

GrensInfoPunten gaan intensiever samenwerken met arbeidsbemiddelingsorganisaties

Daarna werd een aantal resultaten van het grensoverschrijdende werk van de afgelopen tijd gepresenteerd. Eén concreet resultaat betrof de GrensInfoPunten, die aan de grens van Nederland met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen liggen. Deze bieden niet alleen praktische hulp en informatie over werken, wonen en studeren over de grens aan de ongeveer 48.000 grensarbeiders, maar ook aan werkgevers, stagiairs en studenten. Tot nu toe was het niet mogelijk om via de GrensInfoPunten directe arbeidsbemiddeling aan te bieden. Dit gaat nu veranderen. In sommige grensregio’s is met onmiddellijke ingang al een arbeidsbemiddelingsbureau opgericht bij de GrensInfoPunten, in andere regio’s wordt hier momenteel nog aan gewerkt. Daarnaast zijn minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops op de Grenslandconferentie overeengekomen de financiering van de GrensInfoPunten ook na 2020 te waarborgen.

Betere diploma-erkenning voor pedagogisch medewerkers

Een nieuwe personeelsovereenkomst in Noordrijn-Westfalen zal het mogelijk maken dat Nederlandse pedagogisch medewerkers kinderopvang in de toekomst als ‘sozialpädagogische Fachkraft in einer Kindertageseinrichtung’ worden erkend en op een Duits kinderdagverblijf aan de slag kunnen gaan. Net als in het verleden moeten geïnteresseerden contact opnemen met de desbetreffende Bezirksregierung om de gelijkwaardigheid van hun diploma te laten controleren. Anders dan in het verleden kan de Bezirksregierung nu echter “gedeeltelijke toegang” verlenen op grond van de EU-wetgeving, d.w.z. belangstellenden de mogelijkheid bieden om op een kinderdagverblijf te werken zonder de volledige gelijkwaardigheid van hun opleiding aan de Duitse opleiding vast te stellen. De nieuwe verordening is sinds maart 2019 van kracht. Ook in Duitsland opgeleide docenten zouden in de toekomst gemakkelijker in Nederland moeten kunnen werken.

Concessie-overeenkomst voor intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf ondertekend 

Daarnaast ondertekenden Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, en Hendrik Wüst, minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, voorafgaand aan de Grenslandconferentie de concessie-overeenkomst voor de rechtstreekse intercityverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. Deze zal vanaf 2025 gaan rijden. Op basis van deze overeenkomst kan het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) de aanbesteding van een concessie voor deze treinverbinding ter hand nemen.

Intensivering van uitwisseling tussen Nederlands en Duitse jongeren

Bovendien gaven minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops op de Grenslandconferentie het startsein voor een jeugdprogramma dat gericht is op het intensiveren van de uitwisseling tussen de twee landen. “Onbegrensd” is de naam van het programma, dat bedoeld is om een breed spectrum aan ontmoetingen van jongeren op het gebied van sport en cultuur, maar ook tussen scholen, mogelijk te maken. Belangstellenden kunnen zich onmiddellijk kandidaat stellen.

‘Grenslandaward’: prijs voor grensoverschrijdende initiatieven

Tot slot zijn minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops overeengekomen een ‘Grenslandaward’ uit te reiken aan speciale grensoverschrijdende initiatieven. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt.

Volgende Grenslandconferentie in Duisburg

Tijdens de conferentie bespraken de deelnemers een toekomstige grensagenda gericht op de arbeidsmarkt, onderwijs en vervoer. De plannen omvatten onder andere de invoering van een grensoverschrijdend semesterticket voor Duitse studenten aan Nederlandse universiteiten. De volgende Grenslandconferentie zal in 2020 in Duisburg plaatsvinden.

 

Foto (c) Land NRW/R. Sondermann

Koningsdagreceptie 2019: Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn “ziemlich beste Freunde”

V.l.n.r. Gedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie Limburg, Hans van den Heuvel, waarnemend consul-generaal in Dusseldorf, John Berends, commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland, Stephan Holthoff-Pförtner , minister van Europese Zaken van NRW, Jaap Smit, commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland, Andries Heidema, commissaris van de Koning in de Provincie Overijssel, consul-generaal van de Verenigde Staten, Fiona Evans

Op uitnodiging van waarnemend consul-generaal Hans van den Heuvel bezochten talrijke Nederlandse en Duitse gasten op maandag 29 april de Koningsdagreceptie in het Van der Valk Airporthotel in Düsseldorf.

Van den Heuvel startte met een lofzang op de nauwe banden tussen Nederland en Duitsland. “Deze worden gekenmerkt door een hoge mate aan vertrouwen en wederzijds respect. Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn tegenwoordig ‘ziemliche beste Freunde’”, aldus Van den Heuvel. Hij keek terug op de geslaagde regeringsdialoog in november 2018, waar minister-president Mark Rutte en minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet over diverse grensoverschrijdende thema’s spraken. “Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn een lichtend voorbeeld van hoe grensoverschrijdende samenwerking in Europa er in de praktijk uit kan zien.”

Minister van Europese Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, dr. Stephan Holthoff-Pförtner, liet aan de hand van enkele statistieken over grensarbeiders zien hoe normaal het voor Nederlanders, Duitsers en andere Europeanen geworden is om de grens over te steken. “Deze cijfers laten zien hoe vanzelfsprekend het voor veel mensen is om aan de andere kant van de grens te wonen en te werken, en hoe weinig invloed de grens op ons dagelijkse leven heeft. En dat moet zo blijven”, aldus Holthoff-Pförtner. Hij pleitte ervoor deze grens nog verder te laten verdwijnen: “De regeringen van Noordrijn-Westfalen en Nederland spannen zich in om deze grens steeds minder zichtbaar te maken. Dat geldt niet alleen voor de fysieke grens, maar ook voor de grens in ons hoofd en in ons hart. De samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland is vaak beter dan die tussen Noordrijn-Westfalen en menig Duitse deelstaat.”

Ook Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel, sprak over de serieuze, duurzame samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. “Deze samenwerking willen we inhoudelijk verder ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie en energie”, aldus Heidema. Met het oog op de naderende Brexit benadrukte hij dat de grensregio’s laten zien hoe Europa door grensoverschrijdende samenwerking juist beter en sterker wordt. Daarbij is ook een rol voor de provincies weggelegd: “Ik hoop dat dat de nieuwe Provinciale Staten wederom veel aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking zullen hebben, en kijk net als dr. Stephan Holthoff-Pförtner uit naar de allereerste Grenzlandkonferenz, die op 9 mei in Venlo plaatsvindt”, sloot Heidema af.

Foto’s: (c) Consulaat-generaal Düsseldorf, Peter Schaffrath/Caroline Prang.

Personen v.l.n.r op de grote foto:

Gedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie Limburg, Hans van den Heuvel, waarnemend consul-generaal in Dusseldorf, John Berends, commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland, Stephan Holthoff-Pförtner , minister van Europese Zaken van NRW, Jaap Smit, commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland, Andries Heidema, commissaris van de Koning in de Provincie Overijssel, Fiona Evans, consul-generaal van de Verenigde Staten.

Jubileum voor de Euregio´s: “gemeenschappelijk ‘laboratorium’ voor Europa

Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, heeft vertegenwoordigers van de vier Euregio’s en andere actoren op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking uit Noordrijn-Westfalen, Nederland en België uitgenodigd voor een gedachtewisseling in de Staatskanzlei in Düsseldorf. Aanleiding is het jubileum van drie van de vier Euregio’s: de EUREGIO in Gronau viert dit jaar haar 60ste verjaardag, de euregio rijn-maas-noord is al 40 jaar gevestigd in Mönchengladbach en de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal is al 40 jaar gevestigd in Kleve.

Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner: “De Euregio’s in de grensregio’s Noordrijn-Westfalen/Nederland/België zijn een succesmodel ‘made in the heart of Europe’. Wat de EU en de Europese integratie op grote schaal betekenen, is dagelijkse kost in de bijna dertig Euregio’s in Duitsland, waar mensen van verschillende nationaliteiten dagelijks grenzen oversteken, samenwerken en samenleven. De Euregio’s zijn ons gemeenschappelijk ‘laboratorium’ voor Europa.”

Euregio, de afkorting voor Europese regio, is de naam van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau die economische, sociale en culturele samenwerking bevorderen. Het doel van de Euregio’s is het versterken van de regio´s en het wegnemen van grensbelemmeringen.

Tijdens een paneldiscussie besprak de minister de prestaties en de toekomst van de Euregio’s met Michael Dejozé, directeur van de Euregio Maas-Rijn, Ulrich Francken, burgemeester van Weeze en voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en vice-voorzitter van de Euregio Rijn-Maas-Noord, en Rob Welten, burgemeester van de gemeente Borne en voorzitter van de EUREGIO in Gronau.

De aanwezigen wisselden van gedachten over de stand van zaken van grensoverschrijdende samenwerking en actuele projecten, zoals over de onderwerpen ‘buurtaal’ en ‘sociaal-culturele ontmoetingen’. Een ander onderwerp waren de GrensInfoPunten (GIPs). Deze zijn te vinden langs de grens van Nederland en Noordrijn-Westfalen en bieden praktische hulp en informatie aan ongeveer 40.000 grenspendelaars, maar ook aan werkgevers, stagiaires en studenten over de onderwerpen werken, wonen of studeren over de grens. Tijdens het eerste regeringsoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf vorige week hadden minister Holthoff-Pförtner en zijn Nederlandse collega-staatssecretaris Raymond Knops de financiering van de GrensInfoPunten op de lange termijn veiliggesteld.

Stedenbanden en grensoverschrijdende projecten in de prijzen

Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken in Noordrijn-Westfalen, heeft de winnaars van de wedstrijd ‘Europa bij ons thuis’ bekend gemaakt: 34 projecten ter bevordering van stedenbanden en grensoverschrijdende samenwerking met Nederland en België ontvangen elk een prijs van maximaal 5.000 euro.

Minister Holthoff-Pförtner: “De wedstrijd laat zien hoeveel mooie initiatieven en projecten er over de grenzen heen plaatsvinden. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt! Mijn respect en dank gaat uit naar alle mensen die zo vastbesloten zijn om bruggen te slaan tussen mensen uit Noordrijn-Westfalen en vrienden uit heel Europa”.

Met de wedstrijd ‘Europa bij ons thuis’ zet de regering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen projecten van bestaande of aanstaande Europese stedenbanden in Noordrijn-Westfalen en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten met partners uit Nederland en België in het zonnetje. Naast gemeenten en stichtingen achter stedenbanden konden dit jaar ook maatschappelijke organisaties zoals sportclubs, culturele instellingen en vrijwillige brandweerkorpsen meedingen.

Ontwikkeling, heroriëntering en uitbreiding van stedenbanden

De wedstrijd is een ode aan de vrijwillige inzet voor Europa. Minister Holthoff-Pförtner: “Wanneer Europeanen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, maken we de Europese gedachte zichtbaar. De winnende projecten laten meteen zien welke kansen Europa biedt en hoe verrijkend Europa is voor ieder van ons. Daarom is het voor mij heel belangrijk om deze initiatieven te steunen.”

De projecten moeten tussen augustus 2018 en juli 2019 worden uitgevoerd. Doel ervan is de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsprojecten en stedenbanden, het ontplooien van nieuwe initiatieven en de inhoudelijke verdieping van bestaande initiatieven. De initiatiefnemers zetten zich bijvoorbeeld in om jongeren enthousiast te maken voor het werk van de stedenbanden, dat vaak op vrijwillige basis wordt uitgevoerd, en om hen bewust te maken van het belang van Europa en de Europese Unie voor het lokale leven. De initiatiefnemers ontvangen het geldbedrag als tegemoetkoming in de kosten na uitvoering van de projecten.

Duits-Nederlandse samenwerking

Een voorbeeld van Duits-Nederlandse samenwerking is het project uit Ahaus en Gronau, waarbij leerlingen van het Driland College Gronau en studenten van de Volkshochschule Gronau deelnemen aan een vierdelige reeks evenementen over Europa. Daarbij worden de Duits-Nederlandse betrekkingen belicht, wordt er een lezing gegeven over de geschiedenis van de EU en worden er discussiebijeenkomsten over Europese onderwerpen georganiseerd. Het doel is mensen te motiveren om deel te nemen aan de Europese verkiezingen van 2019.

De Europäische Akademie des Sports Velen/Bocholt e.V. heeft een project gelanceerd waarmee een grensoverschrijdend forum voor sport, lichaamsbeweging en gezondheid voor alle leeftijdscategorieen in het leven moet worden geroepen. Sportverenigingen, scholen, Partners van het project zijn gezondheidsorganisaties en universiteiten uit Münster, Arnhem en Nijmegen.

Grensoverschrijdend theater

In Brüggen werken scholen en acteurs uit de theaterwereld samen aan een grensoverschrijdend theaterproject voor jongeren uit Brüggen en de Nederlandse buurgemeente Beesel. Door de artistieke samenwerking maken de deelnemers kennis met wederzijdse verschillen en overeenkomsten en wordt begrip voor en interesse in elkaar gekweekt.

De Brost Stifung in Essen brengt leerlingen en docenten uit Noordrijn-Westfalen en Nederland in contact met het buurland. Door deelname aan lessen, gezamenlijk projectwerk en een cultureel programma voor verschillende leeftijdscategorieën maken zij kennis met de taal, cultuur en tradities van het buurland. Op die manier moet worden gestreefd naar een Europa zonder grenzen.

Foto: (c) Land NRW / R. Sonderman

 

 

Vertegenwoordigers grensregio pleiten voor tussentijdse financiering GrensInfoPunten

De 3+3 bijeenkomst in Schloss Moyland werd deze week afgesloten met een goede afspraak over het voortbestaan van de GrensInfoPunten. Er werd gepleit voor een tussentijdse financiering om deze adviescentra voor grenswerkers in stand te houden. De 3+3 bijeenkomst – overleg tussen drie Duitse Regierungspräsidentinnen (Düsseldorf, Keulen en Münster) en drie Commissarissen van de Koning (Limburg, Gelderland en Overijssel) – werd ditmaal georganiseerd door de Regierungspräsidentin van Düsseldorf in het Kunstmuseum am Niederrhein.

Voor het eerst waren prominente afgevaardigden van beide regeringen op de bijeenkomst aanwezig: Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van NRW. Beiden prezen het werk van de GrensInfoPunten en beloofden te werken aan een financiële oplossing.

Samen oplossingen ontwikkelen

Andere onderwerpen die onder leiding van Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van Düsseldorf, aan de orde kwamen, waren verkeer, onderwijs en veiligheid, maar ook milieubescherming. Radermacher: “Problemen als criminaliteit of hoogwater houden niet op bij de grens. We moeten de knelpunten in kaart brengen en samen oplossingen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat we nauw samenwerken.”

Zo worden er al gezamenlijke workshops en oefeningen op het gebied van rampenbestrijding georganiseerd. De Werkgroep Hoogwater werkt aan een grensoverschrijdend onderzoek naar de risico’s op overstroming. Een test voor een buslijn tussen Aalten en Bocholt werd succesvol afgerond. Op het gebied van onderwijs wordt gewerkt aan verdere samenwerking tussen scholen en kinderdagverblijven.

Diploma-erkenning

Wederzijdse erkenning van diploma’s op het gebied van onderwijs en zorg is lastiger, omdat de opleidingen in beide landen zeer verschillend zijn. Regierungspräsidentin Dorothee Feller (Münster) stelde voor om mentoren in te zetten om de verschillende onderwijseisen te verduidelijken en de juiste contactpersonen te vinden. Deze taak zouden de GrensInfoPunten op zich kunnen nemen.

Op veel gebieden is men al op de goede weg, benadrukte Theo Bovens, Commissaris van de Koning in Limburg: “Veel zaken kunnen we ter plekke in de grensregio aanpakken en oplossen”.

Samenwerking verder uitbouwen

NRW-minister Holthoff-Pförtner van Europese Zaken vatte samen: “Noordrijn-Westfalen ligt als agglomeratie in het hart van Europa. Wij profiteren sterk van de nabijheid van Nederland. Wij willen dit potentieel nog beter benutten en de grensoverschrijdende samenwerking verder uitbouwen. De thema’s infrastructuur en werk, onderwijs en veiligheid zijn voor ons van bijzonder belang. De 3+3-gesprekken bieden hiervoor waardevolle impulsen.“

Grensoverschrijdende samenwerking in de regio Aken

Stephan Holthoff-Pförtner

Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese zaken van Noordrijn-Westfalen, heeft samen met de staatssecretaris van het ministerie van Werkgelegenheid, Edmund Heller, en de staatssecretaris van economische Zaken, Christoph Dammermann, en andere betrokkenen van gedachten gewisseld over grensoverschrijdende samenwerking in de regio Aken. Op initiatief van de Landesregierung kwamen in het Eurode Business-Center Herzogenrath/Kerkrade vertegenwoordigers uit de regio Aken, de Euregio Maas-Rijn, het Zweckverband van de Regio Aken en de politiek bijeen.

De minister: “Voor de deelstaatregering hebben de intensivering en uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking hoge prioriteit. Het is belangrijk om ter plekke met elkaar in gesprek te gaan om te kijken hoe we het samenleven over grenzen heen kunnen vereenvoudigen.” Onderwerpen die aan de orde kwamen waren vooral de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.

Edmund Heller, staatssecretaris van het ministerie van Werkgelegenheid, Gezondheid en Sociale Zaken: “Wij streven naar het slechten van barrières die het leven van mensen onnodig ingewikkeld maken. Dat geldt niet in de laatste plaats voor belemmeringen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. We willen de nu al nauwe samenwerking met onze buren in Nederland en België verder intensiveren. De samenwerking in de grensregio´s is een uitstekend voorbeeld van de Europese gedachte.”

Een gezamenlijk economisch gebied

Christoph Dammermann, staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie: “Europa werkt, dat bewijst ook ons programma INTERREG, waarmee we al meer dan 25 jaar succesvol grensoverschrijdende projecten stimuleren. Samen met onze Nederlandse en Belgische partners maken we de Europese gedachte grijpbaar en zetten we vaart achter de ontwikkeling van een gezamenlijk economisch gebied. Zo liet een samenwerkingsproject rond de statistieken van grenspendelaars zien hoe we door de samenwerking van elkaar kunnen leren en profiteren.”
Met deze ontmoeting hebben de vertegenwoordigers ter plekke voor het eerst de mogelijkheid om hun wensen direct met topmensen van drie ministeries uit de Landsregierung te bespreken. Minister Holthoff-Pförtner: “Deze nauwe uitwisseling moet behouden blijven.”