Tweede regeringsconsultaties Nederland-NRW met gemeenschappelijke verklaring afgerond

De tweede regeringsconsultaties tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn op 3 december afgerond met een gesprek tussen Mark Rutte, de Nederlandse minister-president, en Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen. De resultaten van de jaarlijkse consultaties zijn zoals altijd in een gemeenschappelijke verklaring samengevat. Hierin staat vermeld op welke terreinen de grensoverschrijdende samenwerking zal worden verbreed en verdiept. De afspraken die zijn gemaakt vormen een routekaart voor de samenwerking in de komende periode.   

In alle gesprekken, die dit jaar volledig digitaal plaatsvonden, werd de bestrijding van de coronapandemie uitvoerig besproken. De oprichting van de Cross Border Taskforce Corona is meteen een lichtend voorbeeld van goede grensoverschrijdende samenwerking. Doordat Nederlandse coronapatiënten werden opgenomen op intensive care-afdelingen van Duitse ziekenhuizen, vooral in Noordrijn-Westfalen, kregen de betrekkingen een nieuwe dimensie. Ministers Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en Karl-Josef Laumann (Arbeid, Gezondheidszorg en Sociale Zaken) spraken in het licht daarvan over het bevorderen van een veilige en betrouwbare digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners in de twee landen.

Sterkere samenwerking op het gebied van waterstof

Rutte en Laschet spraken af dat de grensoverschrijdende samenwerking waar mogelijk geïntensiveerd en uitgebreid moet worden. Dat geldt ook voor strategische belangrijke onderwerpen, zoals de inzet van waterstof bij de verduurzaming van industrie en mobiliteit. Concrete voorbeelden daarvan zijn de politieke dialogen over het samenbrengen van de verschillende waterstofstrategieën ter versterking van de regionale samenwerking, en HY3, de haalbaarheidsstudie voor waterstofsamenwerkingen tussen Nederland, Noordrijn-Westfalen en Duitsland, waarvan de tussenresultaten in december 2020 worden verwacht.

Tweede Grensoverschrijdend Politieteam op komst

Daarnaast maakten minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en zijn collega uit Noordrijn-Westfalen Herbert Reul (Binnenlandse Zaken) bekend dat er voorbereidingen voor een tweede grensoverschrijdend politieteam getroffen zullen worden. De bestaande samenwerking op het gebeid van grensoverschrijdende brand- en rampenbestrijding en crisisbeheersing moet worden voortgezet. Tijdens een volgende bijeenkomst zal de verdere ontwikkeling van het Euregionale Politie Informatie en Communicatiecentrum (EPICC) in Kerkrade worden besproken.

Haalbaarheidsstudie herhaalbezoek musea

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) sprak met haar collega Isabel Pfeiffer-Poensgen (Cultuur en Wetenschap) over het belang van cultuur en culturele samenwerking. Zij spraken af om meer informatie over deze programma’s met elkaar uit te wisselen. Bovendien moet er een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd waarin de mogelijkheden voor herhaalbezoek aan musea in beide regio’s moet worden verkend. Ook het belang van politieke steun voor de ontwikkeling van binationale samenwerking voor instellingen voor hoger onderwijs werd benadrukt. Tevens werd het belang van de Einstein Telescoop, een wereldwijd unieke infrastructuur voor de detectie van zwaartekrachtgolven, onderstreept.

Vervolgstappen personenmobiliteit

De verbetering van grensoverschrijdende spoorverbindingen stond op de agenda van Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en haar collega-minister Henrik Wüst (Verkeer). De trein moet een volwaardig alternatief kunnen worden voor internationaal vliegverkeer over korte en middellange afstanden. Een concreet voorbeeld is de verkorting van de reistijd over het spoor tussen Amsterdam en Berlijn. Ook aan de verbindingen Eindhoven-Düsseldorf en Heerlen-Aken-Luik wordt gewerkt. Aan Duitse zijde wordt bovendien vooruitgang geboekt bij de uitbreiding van het derde spoor van de Betuweroute tussen Rotterdam en het Ruhrgebied.

Nieuwe samenwerkingsthema’s kennis, wetenschap en innovatie

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) sprak met haar collega- minister Andreas Pinkwart (Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie) over een vernieuwing van de bestaande Declaration of Intent, die tot 2021 geldt. Onderwerpen als (elektro)mobiliteit, digital health, GAIA-X en smart farming moeten hiervan onderdeel gaan uitmaken. Daarnaast moeten de digitale infrastructuur en de telecommunicatie in de grensregio beter op elkaar worden aangesloten.

Duurzaam en innovatief ondernemen

Ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Andreas Pinkwart herbevestigden het grote belang van de economische relatie tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. Zij kwamen overeen dat de samenwerking op het gebied van innovatief ondernemen bekrachtigd moet worden, met een focus op duurzame mobiliteit, energietransitie en slimme industrie.

Misstanden bij arbeidsmigranten tegengaan

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en zijn Duitse collega-ministers Karl-Josef Laumann (Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken) en Ina Scharrenbach (Binnenlandse Zaken, Lokaal Bestuur, Bouw en Gelijkheid) van Noordrijn-Westfalen spraken over de situatie rondom arbeidsmigranten in de grensregio’s. Besloten werd dat Nederland en Noordrijn-Westfalen hun samenwerking gaan intensiveren om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan. De ministers zijn van mening dat in het bijzonder de werk- en leefomstandigheden van de werknemers moeten worden verbeterd. Ook gaat Nederland samenwerken met Noordrijn-Westfalen op het gebied van informatievoorziening voor arbeidsmigranten.

Grenslandagenda sturend instrument

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Minister Stephan Holthoff-Pförtner benadrukten dat het hebben van een gezamenlijke Grenslandagenda richting geeft aan de grensoverschrijdende samenwerking. Zij wezen erop dat bij de uitvoering van deze agenda niet alleen de betrokkenheid van de grensprovincies, Euregio’s en andere stakeholders cruciaal is, maar ook de inzet van de vakdepartementen aan beide kanten van de grens een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Een van de resultaten van de samenwerking is de gewaarborgde gezamenlijke financiering van de GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens.

De gemeenschappelijke verklaring en de Grenslandagenda kunnen hier worden gedownload:

Grenslandagenda 2021
Gezamenlijke Verklaring Regeringsconsultaties Nederland-NRW

Foto: Minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet
(c) Land NRW

Virtuele regeringsconsultaties Noordrijn-Westfalen en Nederland

(c) Land NRW / Eric de Vries

Minister-president Rutte heeft donderdag 3 december 2020 een virtuele ontmoeting met minister-president Laschet van Noordrijn-Westfalen. Het overleg tussen beide ministers-presidenten vindt plaats in het kader van de regeringsconsultaties tussen Nederland en de Duitse deelstaat.

Deze top tussen afvaardigingen van de regeringen van Nederland en Noordrijn-Westfalen vindt voor de tweede keer plaats en heeft als doel het verdiepen van de grensoverschrijdende samenwerking op tal van terreinen, zowel economisch, sociaal als cultureel.

Minister-president Rutte en minister-president Laschet spreken op 3 december onder meer over het gezamenlijk optrekken in de coronacrisis, actuele onderwerpen in het kader van Europese samenwerking en de verschillende aspecten van grensoverschrijdende samenwerking.

In de periode rond 3 december hebben verschillende Nederlandse bewindspersonen gesprekken met hun collega’s uit Noordrijn-Westfalen. Van Nederlandse zijde zijn dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport, staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aan de kant van Noordrijn-Westfalen zijn dit minister Reul van Binnenlandse Zaken, minister Pfeiffer-Poensgen van Cultuur en Wetenschap, minister Wüst van Verkeer, minister Pinkwart voor Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie, minister Laumann van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken, minister Scharrenbach van Heimat, Lokaal Bestuur, Bouw en Gendergelijkheid en minister Holthoff-Pförtner voor Europese Zaken.

Na afloop van het gesprek tussen de beide ministers-presidenten verschijnt een gezamenlijke schriftelijke slotverklaring met daarin een vooruitblik op de samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in de komende periode.

Foto: (c) Land NRW / Eric de Vries

Nederlands-Duitse regeringsconsultaties: samen sterk

Foto (c) Bundesregierung/Denzel

Op 2 oktober kwamen de regeringen van Nederland en Duitsland voor de derde keer bijeen om gezamenlijke plannen op belangrijke politieke beleidsterreinen een impuls te geven. Daarbij stonden vier thema’s centraal die beide landen na aan het hart gaan: de versterking en eenwording van Europa, de gezamenlijke inspanningen voor veiligheid en defensie, klimaat, milieu en energie en digitalisering.

Voor aanvang van de dialoog op het Kanzleramt ontving de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zijn Nederlandse ambtgenoot Stef Blok. Hier lag de nadruk vooral op de gezamenlijke versterking van het multilateralisme en de EU.

Op de Algemene Vergadering in New York was Maas eind september gastheer van een bijeenkomst van de Alliantie voor Multilateralisme. Stef Blok presenteerde het initiatief ‘Paris Call for Trust in Cyberspace’ en onderstreepte de sterke betrokkenheid van Nederland bij een nauwere internationale samenwerking. Beide landen willen de alliantie met concrete resultaten vooruithelpen en zo de internationale orde verdedigen, vormgeven en – waar nodig – hervormen.

Maas en Blok spraken ook over Europese kwesties: voor Nederland en Duitsland is de eerbiediging van de rechtsstaat een van de belangrijkste doelstellingen. Daarom steunen de twee landen gezamenlijk de inspanningen om een periodieke collegiale toetsing (PPR) van de rechtsstaat in te stellen als mechanisme voor een constructieve en inclusieve dialoog tussen de lidstaten. Het is het resultaat van een initiatief van Duitsland, Nederland en België. Een andere belangrijke kwestie is klimaat- en milieubescherming: Duitsland zet zich in voor de uitvoering van de strategische agenda van de EU. In de toekomstige Europese Commissie krijgt Frans Timmermans de verantwoordelijkheid voor de ‘European Green Deal’.

Regeringsconsultaties versterken partnerschap op kerngebieden

Het derde regeringsoverleg tussen Duitsland en Nederland was het grootste tot nu toe. Beide regeringen hebben een Politieke verklaring aangenomen waarin de prioriteiten van de gemeenschappelijke agenda worden uiteengezet. Beide landen zijn gecommitteerd aan het versterken van de Europese Unie als internationale speler, het verbeteren van haar slagkracht en het verstevigen van de sociale cohesie.

Op het gebied van veiligheid en defensie streven Nederland en Duitsland ernaar de effectiviteit van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie verder te ontwikkelen en te versterken. De landen zijn gecommitteerd aan de coherente invoering van defensie-initiatieven zoals de Permanente Gestructureerde samenwerking (PESCO), het Europees Defensiefonds en de Gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie. Daarnaast streven de landen naar nauwe samenwerking met niet-EU partners in het kader van de deelname van derde staten aan PESCO.

Op het gebied van klimaat, milieu en energie komt er meer ruimte voor regionale projecten, bijvoorbeeld waar het gaat om de ontwikkeling van offshore windenergieprojecten of de ontwikkeling van de rol van waterstof. Wat de digitalisering betreft wordt er in de verklaring onder meer gesproken over het creëren van een Europese Health Data Space. Hierin kunnen gezondheidsgegevens vrij worden uitgewisseld, terwijl de relevante beginselen van gegevensveiligheid en -bescherming worden nageleefd. De bilaterale dialoog over eHealth, het gebruik van gezondheidsgegevens en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie in de zorg, wordt voortgezet.

In de grensregio moeten mensen gaan profiteren van praktische voordelen. Duitsland en Nederland willen grensbelemmeringen voor burgers en bedrijven wegnemen. In die context moeten de mogelijkheden van het Benelux-verdrag voor grensoverschrijdende samenwerking tussen publieke organen langs de Nederlands-Duitse grens worden onderzocht. Ook moet de uitwisseling tussen jongeren worden geïntensiveerd om elkaar beter te leren kennen en taalverschillen te overbruggen.
Daarnaast moet de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie verder worden ontwikkeld, vooral in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Dit moet worden bereikt door gezamenlijke bilaterale acties te intensiveren, inlichtingen uit te wisselen en door nauwer samen te werken bij de bijdragen aan EU-missies.

Foto: (c) Bundesregierung/Denzel