Landräte, provincies en gemeenten bespreken voortgang programma grensoverschrijdende samenwerking Oost-Nederland – Münsterland

De jaarlijkse bijeenkomst tussen de provincies Gelderland en Overijssel, de regio’s Achterhoek en Twente en de Duitse Kreise Warendorf, Coesfeld, Steinfurt en Borken, de stad Münster, de Bezirksregierung Münster en de EUREGIO heeft inmiddels traditie. In coronatijden ontmoetten zij elkaar op maandag 8 juni – deels digitaal – in  het kader van het gezamenlijk memorandum over grensoverschrijdende samenwerking. Er stonden onderwerpen als buurtaalonderwijs, samenwerking in de zorg en digitalisering op de agenda.

Nadat de voorzitter Landrat Dr. Olaf Gericke (Kreis Warendorf) de deelnemers verwelkomd had werd door Eduard Hüffer (honorair consul in Münster) en Christoph Almering (directeur EUREGIO) een korte inleiding gegeven. Daarna volgde een verslag van de programmaleider Gerd Reuter over de uitvoering van het Memorandum op basis van het voortgangsrapport. Overeengekomen werd dat het Memorandum zich in de toekomst op voorstel van de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord (Achterhoek) ook aan het thema tolerantie en vertrouwen zal wijden.

18 initiatieven op vier themagebieden

Het programma Oost-Nederland bevat 18 initiatieven binnen de themagebieden arbeidsmarkt, onderwijs, economie en mobiliteit. De coronapandemie heeft grote invloed gehad op de voortgang van de projecten. Landrat Dr. Kai Zwicker (Kreis Borken) wees op de door corona veroorzaakte gespannen situatie van de gemeentelijke budgetten. Maar meerdere initiatieven zijn inmiddels toch uitgegroeid tot volwassen projecten.

Aandacht voor buurtaalonderwijs

Een van de successen binnen deze samenwerking is de succesvolle gezamenlijke lobby richting de regering in Den Haag waarin aandacht werd gevraagd voor het belang van Duits in het voortgezet onderwijs oftewel het belang van de buurtaal in het grensgebied. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog (Provincie Gelderland) bedankte de Landräte voor hun constructieve bijdrage aan het politiek debat over het belang van buurtaal.  Hij acht het ook passend om de verdere ontwikkelingen bij de wederzijdse erkenning van diploma’s op Benelux-niveau (inclusief NRW) te blijven volgen. NRW zou daarbij kunnen aansluiten.

Programmaleider Gerd Reuter ging daarnaast in op de initiatieven rondom het versterken van grensoverschrijdende informatie over mogelijkheden met betrekking tot mbo- en hbo-onderwijs in het buurland door middel van een digitaal informatieplatform en op innovatieve mobiliteitsconcepten zoals het grensoverschrijdend inzetten van drones.

Meer ruimte voor samenwerking in de zorg

Tegen de achtergrond van de coronapandemie stelde Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen (Twente) voor om de grensoverschrijdende samenwerking in de zorgsector uit te breiden. Dit initiatief werd verwelkomd door meerdere partners. Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van de Bezirksregierung Münster zei hierover: “De ervaringen met de coronapandemie in de afgelopen maanden zouden grensoverschrijdend moeten worden verzameld. De verantwoordelijke contactpersonen uit de volksgezondheidszorg zouden informatie moeten uitwisselen; dit gebeurt al grensoverschrijdend als we het hebben over rampenbestrijding. Dit zou ook mogelijk moeten zijn bij een pandemie.”

Focus op digitalisering

Dat er meer nadruk op specifieke thema’s binnen het programma kwam te liggen werd eveneens duidelijk. Het belang van digitalisering bleek groot na presentatie van het succesvolle project ‘digitalisering bij scholen’. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (Kreis Coesfeld) berichtte over de positieve feedback die hij had ontvangen vanuit de scholen. Ook in bredere economische zin werd dit belang nog eens onderstreept door gedeputeerde Roy de Witte (Provincie Overijssel), die dit thema aanhaalde naar aanleiding van de gesprekken tussen Oost NL en de Wirtschaftsförderungen in het Münsterland. Hij pleitte dan ook voor een grensoverschrijdend investeringsprogramma.

Grenslandmonitor

Toon Bom (Regio Twente) en Edwin van de Wiel (Kennispunt Twente) sloten de bijeenkomst af met een presentatie over de Grenslandmonitor. Een monitor die op basis van de gegevens uit het Grenslandportaal van het CBS inzicht geeft in grensoverschrijdende effecten op het gebied van economie, onderwijs, arbeidsmarkt en mobiliteit. Dit doet zij door middel van het weergeven van trends aan de hand van gezamenlijke data specifiek voor het gebied Oost-Nederland – Münsterland. Deze gegevens kunnen een solide basis vormen voor het beleid. Het project is inmiddels ook opgemerkt in Brussel en zou als voorbeeld kunnen gaan dienen voor langs de gehele grens.

De algehele afdronk van de bestuurlijke bijeenkomst was positief en de samenwerking binnen het memorandum wordt dan ook als continu proces gezien. De ambtelijke werkgroep die bij het opstellen van het memorandum betrokken was, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken instanties, blijft zich de komende tijd samen met de programmaleider inzetten voor de verdere voortgang en uitvoering van het programma.

Gedeputeerde Annemieke Traag loopt mee met Regierungspräsidentin Bezirk Münster Dorothee Feller

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de Provincie Overijssel heeft op 13 maart een dag meegelopen met Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van het Bezirk Münster. Aanleiding voor het bezoek zijn de steeds intensievere contacten tussen Duitse en Overijsselse overheden. Het bezoek moet bijdragen aan een nog beter wederzijds begrip voor elkaar, elkaars werkwijzen en gewoonten.

Voor de meeloopdag is geen aparte agenda gemaakt – Traag volgde Feller op een reguliere werkdag. Op het programma stonden onder meer een gesprek van de Regierungspräsidentin met de afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport, een gesprek met de ondernemingsraad van een scholengemeenschap en een gesprek met de regionale fractie van Die Grünen. Bovendien was er tijd om van gedachten te wisselen over de grensoverschrijdende samenwerking.

Gedeputeerde Annemieke Traag: “Als je de samenwerking intensiveert, is het belangrijk dat je ook investeert in de onderlinge relaties. Vandaar dat ik vandaag een dag meeloop met mevrouw Feller. Als provincie Overijssel hebben we aan het begin van de huidige coalitie nadrukkelijk de keuze gemaakt om onze banden met de Duitse buurlanden (en in het bijzonder het directe grensgebied Münsterland) aan te halen. Het resultaat is een economische samenwerkingsagenda, die concreet moet leiden tot minder belemmeringen om aan weerszijden van de grens te wonen, te werken of te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als taalonderwijs, diploma-erkenning en grensoverschrijdende bereikbaarheid.”

Provincie Overijssel en de regio Münsterland werken met andere partners nauw samen in de zogeheten Oost-Nederland – Münsterland-agenda. Dit is een samenwerkingsagenda op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en bereikbaarheid. Doel van de agenda is om te kijken hoe de grens als barrière kan worden weggenomen en kansen kunnen worden verzilverd. Het is een unieke samenwerking op regionaal niveau, die onlangs nog de interesse wekte van de Duitse ambassadeur in Den Haag, de heer Brengelmann, en de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, de heer Kingma. Van 25 t/m 27 februari bezochten zij de Duits-Nederlandse grensstreek om de samenwerking met eigen ogen te bekijken.

Foto: (c) Provincie Overijssel.