Nieuwe Grenseffectenrapportage ITEM gespresenteerd

De Grenseffectenrapportage is onlosmakelijk verbonden met het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM). Onlangs presenteerde het interdisciplinaire expertisecentrum weer het jaarlijkse onderzoeksrapport. Hierin worden vier actuele dossiers waarin grenseffecten een rol spelen onder de loep genomen.

Het interdisciplinaire expertisecentrum ITEM is een initiatief vanuit Maastricht University dat in 2015 werd opgericht met als doel om vanuit de wetenschap een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een goed functionerende transnationale samenleving. ITEM beschikt over een eigen grenseffectenmethodologie waarmee onderzoek gedaan wordt naar de grensoverschrijdende effecten van nationale en Europese wetgevings- en beleidsinitiatieven. Doel is om inzicht te verschaffen in de grensoverschrijdende gevolgen hiervan. Het rapport dient als hulpmiddel voor beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau wanneer zij besluiten moeten nemen over wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor grensregio’s.

Europese minimumlonen

Het eerste dossier is gewijd aan een onderzoek van ITEM en partners van het Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) naar de mogelijke grenseffecten van de voorgestelde richtlijnen over toereikende minimumlonen in de Europese Unie. Centraal staat de mogelijke impact van een gemeenschappelijk Europees kader voor minimumlonen op grensregio’s en hun inwoners. In dit dossier gaat het om de grensregio’s die Duitsland deelt met Nederland, België, Polen en Frankrijk.

Coronacrisis en thuiswerken

In het tweede dossier wordt gefocust op gevolgen van thuiswerken door de coronacrisis voor grenspendelaars centraal. Tijdens de coronapandemie is thuiswerken voor veel mensen de norm geworden en verwacht wordt dat dit ook na de coronapandemie tot op zekere hoogte zo zal blijven. Voor grenspendelaars heeft dit echter grote gevolgen voor de toe te passen belasting- en socialezekerheidswet- en regelgeving. Welke effecten heeft een formeel thuiswerkbeleid op grenspendelaars en hun werkgevers? Ook het Financieel Dagblad wijdde er een artikel aan.

Crisisbestrijding in de Euregio

In het derde dossier staat de impact van de coronacrisis op de euregionale crisisbestrijding centraal. Het gaat hier om een vervolg op een onderzoek uit 2020. In beide onderzoeken staan de gevolgen van de nationale bestrijding van de coronacrisis voor de samenwerking tussen lokale en regionale crisisteams in de grensregio centraal. Onderzoekpartners zijn Universiteit Leiden en het Ockham IPS Institute.

Gezondheidszorg in de grensregio’s

In het vierde en laatste dossier komt de gezondheidszorg in de grensregio’s aan bod. Er bestaan veel verschillen tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische zorgstelsels, en er is slechts beperkte Europese wetgeving ten aanzien van grensoverschrijdende gezondheidszorg. Hierdoor kunnen belemmeringen ontstaan. Het ITEM heeft daarom onderzocht of de Europese richtlijn betreffende de rechten van patiënten geschikt is voor dit doel.

Meer weten?

Alle dossiers, samenvattingen ervan in het Nederlands, Duits, Engels en Frans en verschillende infographics zijn hier in te zien.

Ambassadeur Kingma op bezoek in Limburg

In het kader van zijn oriëntatiereis langs de Nederlands-Duitse grensregio’s bracht de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, Wepke Kingma, op 24 en 25 januari 2019 een werkbezoek aan de Provincie Limburg. Sinds 2017 is hij ambassadeur in Duitsland.

Als eerste bekeek Kingma de proefboringen voor de Einstein-telescoop in Epen, waarop een gesprek hierover volgde. Tijdens een daaropvolgende ontmoeting en een diner in het Gouvernement aan de Maas sprak hij met het Limburgse provinciebestuur over de actuele grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.

Werkbezoek van ambassadeur Kingma aan Provincie Limburg. Foto: (c) Johannes Timmermans/Provincie Limburg.

Samenwerking tussen universiteiten van Maastricht en Aken

Op 25 januari werd de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen bezocht. Hier werd ook het Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) gepresenteerd, een unieke samenwerking tussen de RWTH Aachen en Maastricht University. Daarna stond een bezichtiging van autofabriek VDL Nedcar in Born op het programma. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de dies natalis van Maastricht University.

Werkbezoek van ambassadeur Kingma aan Brightland Campus Geleen. Foto: (c) Johannes Timmermans/Provincie Limburg.

Delegatie

Tijdens zijn bezoek aan Limburg werd Kingma vergezeld door o.a. Theo Bovens, Commissaris van de Konings in de Provincie Limburg, en Joost van den Akker, Lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. Ook Ward Vleugels, Honorair Consul van Duitsland in Maastricht, en Christane Vaeßen en Freddy Heinzel, Honorair Consuls van Nederland in respectievelijk Aken en Kleef, waren aanwezig.

Limburg als proefregio

Limburg is als grensprovincie economisch sterk verweven met de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De grensligging heeft echter ook nadelen. Een van die nadelen heeft te maken met het verschil in wetgeving tussen beide landen. Den Haag heeft intussen Limburg aangewezen als proefregio om eventuele barrières te slechten.

Betere grensoverschrijdende treinverbindingen

Zo bestaat er sinds kort een grensoverschrijdende vacaturebemiddeling en wordt er hard gewerkt aan betere treinverbindingen, zoals Eindhoven-Venlo-Düsseldorf en Eindhoven-Heerlen-Aken. Ook wordt criminaliteit gezamenlijk aangepakt. Zowel Noordrijn-Westfalen als Limburg investeren miljarden in de kenniseconomie en innovatie. Zo werken de universiteiten van Aken en Maastricht samen bij de ontwikkeling van nieuwe materialen op basis van groene grondstoffen.

Transformatie naar Duits voorbeeld

Naar Duits voorbeeld (IBA) werkt Limburg op dit moment aan een transformatie van Parkstad Limburg. IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. Het is een beproefd concept om steden en regio’s uit het slop te trekken met vernieuwende projecten. IBA Parkstad is de eerste IBA buiten Duitsland.

 

Foto: (c) Johannes Timmermans/Provincie Limburg.