Hoogwater overschrijdt de grens en onze samenwerking dus ook

Noordrijn-Westfalen en Nederland blijven samenwerken op het gebied van hoogwaterveiligheid in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Dat is de uitkomst van de Duits-Nederlandse conferentie “Water zonder grenzen/Wasser ohne Grenzen” die op 5 juli jl. gehouden is. De vorige hoogwaterconferentie was in Duitsland, dit jaar kwamen ongeveer 200 gasten bijeen in het Provinciehuis in Arnhem. Dit was de zevende internationale hoogwaterconferentie.

 Partijen hebben hiertoe op de conferentie een vernieuwde bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De conferentie zelf richtte zich op actualiteiten van de grensoverschrijdende hoogwaterbescherming in het grensgebied tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen.

Overstromingsrisico

Naast diverse workshops zijn de onderzoeksresultaten van de gezamenlijke studie “Overstromingsrisico grensoverschrijdende dijkringen aan de Niederrhein” gepresenteerd. Het onderzoek brengt de verschillen in de veiligheidsaanpak aan weerszijden van de grens in beeld en de huidige en toekomstige overstromingsrisico’s. Uit de studie blijkt dat beide landen actief werken aan de bescherming tegen overstromingen en dat beide landen van elkaar afhankelijk zijn ten aanzien van hoogwaterbescherming. Dit vraagt om het continueren van de samenwerking.

Belang van samenwerken

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst herbevestigen partijen het gemeenschappelijke belang van het voortzetten van de grensoverschrijdende samenwerking naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek. De samenwerkende partners zijn het Ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur- en Consumentenbescherming van Nordrhein-Westfalen, de Arbeitskreis für Hochwasserschutz und Gewässer in NRW e.V, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van Nederland, de provincie Gelderland, de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland. Ook Pieter van Heteren, beleidsmedewerker hoogwaterveiligheid van de Provincie Gelderland, onderstreept dit belang: “De hoogwaterconferentie heeft de samenwerking tussen NRW en Nederland op het terrein van hoogwaterveiligheid een flinke impuls gegeven.”

Langdurige samenwerking

Sinds 1997 werken Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen in de Duits-Nederlandse Arbeitsgruppe Hochwasser samen aan hoogwaterbescherming in het gezamenlijke grensgebied. Hierin participeren van beide landen de ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten die zijn betrokken bij het waterbeheer en het beheer van de waterkeringen. De samenwerking richt zich op kennisuitwisseling, gezamenlijk onderzoek en het afstemmen van beleid. Vanuit dit perspectief is door de Duits-Nederlandse Arbeitsgruppe Hochwasser onderzoek gedaan naar de overstromingsrisico’s in het grensgebied.

Op de foto: De ondertekenaars: dijkgraaf Co Verdaas, John Berends (CdK Gelderland), Hein Pieper (dijkgraaf waterschap Rijn & IJssel), Holger Friedrich (Arbeitskreis Hochwasserschutz und Gewässer), Ursula Heinen-Esser (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz) en Peter Heij (DG Water en Bodem bij Ministerie I&W).

Landesregierung NRW trekt meer geld uit voor overstromingsbescherming

Hoogwater en overstromingen

Het hoogwater van de afgelopen weken heeft nogmaals duidelijk gemaakt, hoe belangrijk overstromingsbescherming niet alleen in Nederland maar ook in Noordrijn-Westfalen is. Alleen al aan de Rijn worden in Noordrijn-Westfalen 1,4 miljoen mensen en goederenkapitaal ter hoogte van circa 125 miljard euro door middel van waterkeringen, dijken etc. beschermd tegen water. Milieuminister Christina Schulze Föcking heeft aangekondigd in 2018 16 miljoen euro extra uit te trekken voor overstromingsbescherming. Daarmee komt het totaal bedrag dit jaar uit op 66 miljoen euro.

Zware stormen als Friederike maar ook het hoogwater en de overstromingen van de afgelopen weken laten zien hoe ernstig de gevolgen van extreem weer kunnen zijn. We moeten er echter rekening mee houden dat extreme weersomstandigheden in het kader van de klimaatveranderingen vaker zullen voorkomen. “We kunnen de klimaatverandering niet meer voorkomen, maar alleen nog inperken”, zei Schulze Föcking tijdens het tweedaagse symposium: ‘Gemeinsam handeln – Risiken vermindern. Hochwasser- und Starkregenrisikomanagement in Nordrhein-Westfalen’. “Daarom moeten we enerzijds de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en anderzijds leren om ons beter aan te passen. Door passende maatregelen moeten we erin slagen, de gevolgen van de klimaatverandering dusdanig in te perken dat ze beheersbaar blijven. Overstromingsbescherming is daarbij van centraal belang.”

In het regeringsdistrict Düsseldorf heeft de Bezirksregierung samen met het ministerie van Milieu, de waterschappen en gemeenten een ‘Fahrplan Deichsanierung’, een road map voor het saneren van dijken, ontwikkeld. Voor eind 2025 moeten alle dijken en waterkeringen tussen Monheim en Emmerich worden gemoderniseerd.

Lees meer bij Land.nrw