Europees Comité van de Regio’s neemt Resolutie GROS aan

Grensoverschrijdende samenwerking moet weer bovenaan de beleidsagenda van de Europese Unie (EU) komen te staan. Daartoe heeft het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) op 1 juli een resolutie aangenomen. Hierin wordt de Europese Commissie  onder andere opgeroepen om met een voorstel te komen om grensoverschrijdende samenwerking in geval van toekomstige crises in stand te houden. De resolutie bevat meerdere voorstellen om de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren en roept de Europese Commissie op om gevolg te geven aan reeds bestaande wetgeving en verdragen, waarvan de uitvoering vaak nog voor verbetering vatbaar is.

 

De COVID-19-pandemie was een van de grootste uitdagingen voor de grensoverschrijdende samenwerking in de afgelopen decennia, en had ernstige gevolgen voor het bedrijfsleven en de mobiliteit van veel regio’s en voor de toegang van burgers tot hulpdiensten. Ook voor het uitbreken van de pandemie kampten veel grensregio’s al met een groot aantal specifieke regionale belemmeringen.

Grensoverschrijdende samenwerking waarborgen

In de resolutie, die door alle fracties van het CvdR wordt gesteund en die zal dienen als bijdrage aan de Conferentie over de toekomst van Europa, roept het CvdR de Europese Commissie op om met een voorstel te komen voor de instandhouding van grensoverschrijdende samenwerking en grensoverschrijdend leven over land en over zee in geval van een nieuwe crisis in de hele EU of op regionaal niveau. Dit voorstel moet inhouden dat de binnengrenzen van de EU open blijven zodat het vrije verkeer  van personen en de levering van grensoverschrijdende diensten gewaarborgd zijn en de interne markt en het Schengengebied volledig en soepel kunnen functioneren.

Euregio’s essentieel instrument

Verder dringt het CvdR er bij de Europese Commissie en de lidstaten op aan om de rol van de Euroregio’s als essentieel instrument voor de Europese integratie en cohesie te erkennen. Deze regio’s smeden een Euregionale identiteit, stellen gezamenlijke strategieën vast, proberen de kosten die voortvloeien uit de grensoverschrijdende context te minimaliseren en staan garant voor lokale samenwerking. Daarom zou de rol van de Euregio’s in de grensoverschrijdende samenwerking bevorderd moeten worden en zouden zij meer financiële steun moeten krijgen, aldus de resolutie.

Vrij baan voor hulpdiensten

Ook wordt de Europese Commissie in de resolutie opgeroepen maatregelen voor te stellen waardoor personeel en voertuigen van hulpdiensten te allen tijde vrij de grenzen kunnen passeren. Verder wordt gewezen op de noodzaak om grensoverschrijdende overheidsdiensten te verbeteren en naar een hoger plan te tillen. Datzelfde geldt voor het opstellen van gezamenlijke grensoverschrijdende rampenplannen om in geval van nood beter voorbereid te zijn en beter te kunnen reageren. Ook wordt benadrukt dat grensoverschrijdende structuren, zoals de Europese Groeperingen voor Territoriale Cohesie (EGTS), een prominentere rol moeten krijgen bij het beheer van grensoverschrijdende gebieden, aangezien zij zich in een unieke positie bevinden om dit te doen.

Verbetering uitvoering wetgeving

Het CvdR wijst er ook op dat de EU al over veel wetgeving en verdragen beschikt die het leven van de burgers aanzienlijk kunnen verbeteren en belemmeringen in grensregio’s kunnen wegnemen. Er zijn echter nog veel problemen met de tenuitvoerlegging ervan. In de resolutie wordt er dan ook bij de Europese Commissie op aangedrongen om de tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving te evalueren en de follow-upcapaciteit te versterken, zodat alle EU-wetgeving op alle niveaus naar behoren wordt uitgevoerd.

De volledige tekst van de resolutie is hier  in te zien.

Succesvolle eerste vergadering van 2019 voor Comité van Toezicht INTERREG Deutschland-Nederland

Op 8 maart vond de eerste vergadering van 2019 van het Comité van Toezicht van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland plaats. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Nederlandse provincies, de Euregio’s, het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van Nordrhein-Westfalen, de Bezirksregierung Düsseldorf, de Bezirksregierung Münster en de Europese Commissie. De vergadering vond plaats bij de Bezirksregierung Düsseldorf.

De vice-president van de Bezirksregierung Düsseldorf, Roland Schlapka, heette de aanwezigen van harte welkom. Op de agenda stonden diverse onderwerpen, waaronder de stand van zaken van het INTERREG-programma. Over het geheel genomen kan voor de lopende projecten een positieve balans worden opgemaakt. Extra aandacht werd besteed aan de tussentijdse meting van de resultaatindicator ‘Perceptie van de Duits-Nederlandse grens als barrière’. Ook het voorbereidingsproces, inclusief de inhoud van de stakeholderconferenties, kwam aan bod.

Daarnaast werden er twee INTERREG-projecten gepresenteerd. ‘Healthy Building Network: Business cases for healthy buildings’ speelt in op de groeiende bewustwording en belangstelling voor gezondheid en de effecten ervan op mensen in gebouwen. Het doel is om circulair te werken, waarbij een efficiënt gebruik van grondstoffen er uiteindelijk voor zorgt dat geen afval geproduceerd wordt. Modern bouwen spaart grondstoffen, is ecologisch verantwoord en creëert een gezond binnenklimaat. De bouwmethode moet daarom mens- en milieuvriendelijk zijn. Dit leidt tot een stijging van de productiviteit en een afname van het ziekteverzuim. Tot eind 2021 moeten er nog meer ‘gezonde’ gebouwen worden gebouwd.

Vervolgens presenteerde RF-Frontend GmbH als lead partner het project ‘Heavy Duty 4.0’. Hier gaat het om de ontwikkeling van intelligente asynchrone elektromotoren voor kranen met extreem hoge hijscapaciteiten. Het project is in juli 2018 van start gegaan en zal naar verwachting eind juni 2021 worden afgerond. Het doel is om een intelligentere motor te ontwikkelen die op komst zijnde problemen kan herkennen – bijvoorbeeld in de lagers van aandrijfassen, doorbranden, onjuiste bediening van toerentallen en draaimomenten en de elektrische verzorging bij overspanning.