Staatssecretaris Knops informeert kamers over voortgang grensoverschrijdende samenwerking

In een Kamerbrief van 12 juli heeft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Eerste en Tweede Kamer op de hoogte gebracht over de stand van zaken omtrent grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Hierin stonden onder andere grensoverschrijdende jongerenevenementen, de Regiodeals, de GrensInfoPunten en de Grenslandagenda centraal.

Tijdens de Grenslandconferentie werd het programma ‘Onbegrensd/Unbegrenzt’ gelanceerd met als doel de jongerenuitwisseling over de grens door sport- en culturele evenementen een impuls te geven en daarbij aandacht te vragen voor elkaars taal en cultuur. Een van de voorbeelden daarvan is het recent gehouden Schuttersfeest voor jongeren in Limburg, waarbij jongeren uit Nederland, België en Duitsland elkaar ontmoetten.

Regio Deals

Een andere belangrijke pijler in de Kamerbrief waren de Regio Deals, met daarin verschillende grensoverstijgende aspecten. Voor de deal met Zuid- en Oost-Drenthe wordt gekeken naar de mogelijkheden om de regio over de landsgrenzen heen op het gebied van zorg en welzijn een boost te geven. Voor de Regio Deal met Twente worden de kansen op een samenwerking met Duitse partners uit Ostwestfalen-Lippe en Münster in kaart gebracht, onder andere op het gebied van productietechnologie en startups. In de Achterhoek ligt de focus binnen de Regio Deal op grensoverschrijdend samenwerken en ondernemen, vanuit de speerpunten smart economy en smart governance. In de Regio Deal met Parkstad Limburg wordt gekeken hoe de samenwerking met de regio Aken verder vorm kan krijgen in het licht van een grensoverschrijdend arbeidsmarkt- en onderwijsnetwerk. Een lichtend voorbeeld daarvan binnen de bestaande samenwerking is het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM).

Diplomaerkenning Duitse leraren

In zowel Nederland als Duitsland kampt men met een tekort aan leraren voor diverse vakken, waaronder in Nederland leraren Duits. Om die reden heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gekeken naar een fast track voor Duitse leraren en de snelle erkenning van hun buitenlandse diploma. Uit het overleg tussen DUO en het ministerie van OCW is gebleken dat het uitgangspunt is dat een in Duitsland in een bepaald vak opgeleide leraar dit vak ook in Nederland mag geven. Op dit punt bestaat er geen belemmering voor een in Duitsland opgeleide leraar om les te geven in Nederland. Zodra een aanvraag binnenkomt, wordt gecontroleerd of de aanvrager over de juiste papieren beschikt en het diploma erkend. Een sneller traject is hierbij niet mogelijk.

GrensInfoPunten

Naar verwachting zal de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in september de convenanten tekenen over de duurzame financiering van de GrensInfoPunten. Daarmee is de financiering aan Nederlandse zijde helemaal gewaarborgd. In de convenanten zal voor 2019 en 2020 tevens een Rijksbijdrage ter beschikking worden gesteld om een kwaliteitsslag voor alle GIP´s mogelijk te maken. Het Samenwerkingsplan GIP´s 2020 zal de basis vormen voor de invulling hiervan. Daarnaast wordt gestreefd naar het behouden en versterken van de structurele samenwerking waar het gaat om arbeidsmarktbemiddeling met relevante partijen in de Euregio´s langs de grens van Nederland en Noordrijn-Westfalen. Daarnaast wordt geambieerd om de dienstverlening van de Euregio´s uit te breiden met informatie en advies over diplomaerkenning en beroepskwalificaties.

Grenslandagenda

Tijdens de eerste Regeringsdialoog tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in november vorig jaar werd besloten om elk jaar een Grenslandconferentie te organiseren. De uitkomsten van de eerste regeringsdialoog worden vastgelegd in de Grenslandagenda, die de komende weken definitief wordt gemaakt.
Ook de kaders voor een samenwerkingsagenda tussen Nederland en Nedersaksen werden bepaald. Hier moet de samenwerking rond onderwerpen als economie, arbeidsmarkt, onderwijs, klimaat, infrastructuur en natuur worden geoptimaliseerd.