Provincies pleiten voor energie-uitwisseling met oosterburen

De grensprovincies Overijssel, Limburg en Drenthe roepen minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om een energie-transfer met Duitse buurgemeenten mogelijk te maken en daarmee het hoofd te bieden aan overbelasting van het elektriciteitsnet in de grenstreek. Om dat te kunnen bewerkstelligen is echter wel een wetswijziging nodig.

Door gebruik te maken van de verschillen in de vraag- en aanbodpatronen aan beide zijden van de grens, moet de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk worden teruggedrongen. Momenteel is dit door de bestaande wet- en regelgeving echter niet mogelijk. In de Elektriciteitswet is geregeld dat elektriciteit alleen via verbindingen op het hoogspanningsnet grensoverschrijdend mag worden getransporteerd. Daarnaast bestaat er ook geen verdrag tussen beide landen waarin de subsidies voor zon- en windenergie uitwisselbaar zijn gemaakt.

Drie gemeenten als experimenteergebied

Daarnaast verzoeken de provincies om de drie gemeenten Losser, Emmen en Kerkrade aan te wijzen als experimenteergebied. Op die manier kunnen dan diverse grensoverschrijdende pilotprojecten worden uitgevoerd en als proeftuin dienen voor de invoering van nieuwe Europese regelgeving. Een van deze projecten is het grensoverschrijdend Energiepark Losser-Bad Bentheim. Het energiepark voorziet in verschillende bronnen voor het opwekken van duurzame energie en mogelijkheden om de vraag hiernaar grensoverschrijdend af te stemmen.