Provinciale coalitieakkoorden en collegeprogramma´s: grensoverschrijdende speerpunten samengevat

In provinciale coalitieakkoorden en collegeprogramma´s maken provincies hun doelen en plannen voor de aankomende jaren bekend. De grensprovincies Overijssel, Gelderland en Limburg hebben onlangs de collegeprogramma´s en coalitieakkoorden voor de periode van 2019 tot 2023 gepubliceerd. In deze akkoorden bespreken de provincies onder andere hun rol als grensprovincie en hun doelen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.

Samen bouwen aan Overijssel

Overijssel heeft een sterke economie en een gunstige concurrentiepositie, omdat de provincie direct aan het Duitse Ruhrgebied grenst. Uit het coalitieakkoord blijkt dat Overijssel de internationale economische concurrentiepositie verder wil verbeteren. Dat wil de provincie bewerkstelligen door het bevorderen van de arbeidsparticipatie en door het verhogen van de digitale competenties van haar inwoners. Overijssel ziet in dat de digitale ontwikkelingen aanpassing vereisen en heeft daarom plannen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat alle inwoners van Overijssel leren omgaan met de nieuwe technologie.

Daarnaast wil Overijssel de infrastructuur uitbreiden, zodat het reizen tussen de provincie en onder meer Duitsland makkelijker wordt. Omdat Overijssel schoon en veilig vervoer nastreeft, moedigt de provincie openbaar vervoer en vervoer over het water aan. Overijssel streeft naar het toegankelijker maken van milieuvriendelijke transportvormen, zodat de Overijsselse inwoners en bedrijven makkelijker de stap naar Duitsland kunnen maken.

In het coalitieakkoord noemt Overijssel de samenwerking met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen als belangrijkste grensoverschrijdende speerpunten. De afgelopen jaren is er gewerkt aan diverse grensoverschrijdende samenwerkingsagenda´s en de komende jaren staan dan ook in het teken van de uitvoering hiervan.

Limburg: Vernieuwend verbinden

Limburg grenst niet alleen aan Duitsland, maar ook aan België. Vanwege deze ligging heeft de provincie grensoverschrijdende samenwerking en infrastructuur hoog op de agenda staan. In haar collegeprogramma laat Limburg weten dat zij op het gebied van duurzaamheid en infrastructuur en op economisch gebied de samenwerking met Duitsland wil uitbreiden. Een grote grensoverschrijdende samenwerking tussen Limburg en Duitsland is de luchthaven Maastricht Aachen. In het collegeprogramma uit Limburg zich positief over deze grensoverschrijdende samenwerking.

Een andere samenwerking met Duitsland die Limburg waardeert, is de Euregio. Limburg steunt de GrensInfoPunten, de agenda van de Euregio en de Grenslandconferentie en draagt bij aan het Euregionale programma ‘Working on Europe’. Ook het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) mag rekenen op steun. De provincie plaatst echter wel de kanttekening dat er een betere taak- en rolverdeling moet komen tussen de frontoffices van de GrensInfoPunten en de backoffices van het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen van de Belastingdienst en Bureau Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Uit het coalitieakkoord blijkt verder dat de provincie de grensoverschrijdende samenwerking binnen de Euregio ondere andere wil uitbreiden door meer arbeidskrachten uit de Euregio te halen en door een Euregionaal ontmoetingscentrum op te bouwen. Zo’n ontmoetingscentrum biedt de bewoners van de Euregio de mogelijkheid om informatie over het wonen en werken in het grensgebied in te winnen, zodat het makkelijker wordt om de stap over de grens te maken.

Om de samenwerking met Duitsland verder te kunnen uitbreiden, vindt Limburg het belangrijk dat haar inwoners meer kennis over het buurland opdoen. Limburg ziet de basis voor grensoverschrijdend denken en handelen niet voor niets in het verenigingsleven en het onderwijs. De provincie wil dat kinderen op school Euregionale vaardigheden leren, zodat zij kunnen bijdragen aan ontwikkelingen in de Euregio. Daarnaast wil Limburg dat schoolkinderen meer kennis op het gebied van digitale vaardigheden krijgen, zodat ze de internationale digitale ontwikkelingen kunnen bijbenen.

Samen voor Gelderland

Ook voor Gelderland staat grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland hoog in het vaandel. Voor Gelderland ligt de focus daarbij op de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die direct aan Gelderland grenst. Gelderland vindt het belangrijk dat haar inwoners meer leren over de Duitse taal en cultuur, zodat de drempel om contact te maken met het buurland lager wordt. Gelderland laat in het coalitieakkoord weten dat er in de komende jaren in het kader van taalprogramma’s aandacht aan het vergaren van kennis over Duitse taal en cultuur zal worden geschonken, zowel binnen als buiten het regulier onderwijs. De provincie is overtuigd dat synergieën tussen Nederlandse en Duitse onderwijssystemen (mbo en hbo) een positieve impuls kunnen geven aan het concurrentievermogen van de regio. Dit is noodzakelijk voor een goede economische ontwikkling, maar ook omdat Gelderland de verbinding is tussen de Randstad en Ruhrgebied. Gelderland vormt de logistieke corridor tussen beide Europese centra met snelwegen, de grote rivieren en de Betuwe-spoorlijn als belangrijke schakels. Ook kijkt de provincie naar mogelijkheden voor regionale OV-verbindingen met Duitsland. Gelderland is aan het onderzoeken hoe het openbaar vervoer tussen Gelderland en Noordrijn-Westfalen kan worden verbeterd.

Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen

Uit de coalitieakkoorden blijkt dat alledrie de grensprovincies de samenwerkingen met Duitsland belangrijk vinden. Uit de akkoorden blijkt dat zij de grensoverschrijdende samenwerking graag willen verbeteren en uitbreiden, omdat zij denken dat er op dat gebied nog veel te halen valt.
De (samengevatte) coalitieakkoorden zijn ook in het Duits beschikbaar.

De akkoorden kunnen hieronder worden gedownload.

Coalitieakkoord Provincie Overijssel
Coalitieakkoord Provincie Gelderland
Collegeprogramma Provincie Limburg
Koalitionsvertrag Provinz Overijssel Deutsch
Zusammenfassung Koalitionsvertrag Provinz Gelderland Deutsch
Erneurndes Verbinden: Programm der Provinzregierung Limburg Deutsch