Nieuwe subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen van kracht

Het stimuleren van contact tussen jongeren in de grensregio’s: dat is het doel van de subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), die op 1 januari 2020 in werking is getreden.

De subsidiëring van dergelijke evenementen moet een bijdrage leveren aan de overbrugging van taalbarrières en cultuurverschillen en daarmee belemmeringen op het gebied van grenzeloos werken en studeren wegnemen. Nieuw is dat door middel van deze regeling nu ook subsidies kunnen worden verstrekt aan een provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam.

Voor kalenderjaar 2020 is een totaal subsidiebedrag van € 150.000 beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld in een subsidieplafond van € 75.000 voor evenementen die plaatsvinden van 1 januari tot en met 30 juni 2020 en € 75.000 voor evenementen die plaatsvinden van 1 juli tot en met 31 december 2020.  Subsidieaanvragen voor het eerste tijdvak moeten tussen 1 januari en 31 januari 2020 worden ingediend; aanvragen voor evenementen in de tweede helft van dit jaar moeten tussen 1 juli en 31 juli 2020 binnen zijn. Volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Subsidiabele kosten en aanvraag

De subsidiabele kosten zijn maximaal € 50 per deelnemer aan de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De maximale subsidie per evenement bedraagt € 15.000. De minister van BZK kan subsidies verstrekken voor evenementen op het gebied van sport en cultuur waar Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen, die voor de jongeren kosteloos toegankelijk zijn en waar aandacht wordt gevraagd voor de verschillen in taal en cultuur. Het aanvraagformulier kan via het e-mailadres onbegrensd@minbzk.nl worden aangevraagd.