Nederlands-Duitse regeringsconsultaties: samen sterk

Op 2 oktober kwamen de regeringen van Nederland en Duitsland voor de derde keer bijeen om gezamenlijke plannen op belangrijke politieke beleidsterreinen een impuls te geven. Daarbij stonden vier thema’s centraal die beide landen na aan het hart gaan: de versterking en eenwording van Europa, de gezamenlijke inspanningen voor veiligheid en defensie, klimaat, milieu en energie en digitalisering.

Voor aanvang van de dialoog op het Kanzleramt ontving de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zijn Nederlandse ambtgenoot Stef Blok. Hier lag de nadruk vooral op de gezamenlijke versterking van het multilateralisme en de EU.

Op de Algemene Vergadering in New York was Maas eind september gastheer van een bijeenkomst van de Alliantie voor Multilateralisme. Stef Blok presenteerde het initiatief ‘Paris Call for Trust in Cyberspace’ en onderstreepte de sterke betrokkenheid van Nederland bij een nauwere internationale samenwerking. Beide landen willen de alliantie met concrete resultaten vooruithelpen en zo de internationale orde verdedigen, vormgeven en – waar nodig – hervormen.

Maas en Blok spraken ook over Europese kwesties: voor Nederland en Duitsland is de eerbiediging van de rechtsstaat een van de belangrijkste doelstellingen. Daarom steunen de twee landen gezamenlijk de inspanningen om een periodieke collegiale toetsing (PPR) van de rechtsstaat in te stellen als mechanisme voor een constructieve en inclusieve dialoog tussen de lidstaten. Het is het resultaat van een initiatief van Duitsland, Nederland en België. Een andere belangrijke kwestie is klimaat- en milieubescherming: Duitsland zet zich in voor de uitvoering van de strategische agenda van de EU. In de toekomstige Europese Commissie krijgt Frans Timmermans de verantwoordelijkheid voor de ‘European Green Deal’.

Regeringsconsultaties versterken partnerschap op kerngebieden

Het derde regeringsoverleg tussen Duitsland en Nederland was het grootste tot nu toe. Beide regeringen hebben een Politieke verklaring aangenomen waarin de prioriteiten van de gemeenschappelijke agenda worden uiteengezet. Beide landen zijn gecommitteerd aan het versterken van de Europese Unie als internationale speler, het verbeteren van haar slagkracht en het verstevigen van de sociale cohesie.

Op het gebied van veiligheid en defensie streven Nederland en Duitsland ernaar de effectiviteit van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie verder te ontwikkelen en te versterken. De landen zijn gecommitteerd aan de coherente invoering van defensie-initiatieven zoals de Permanente Gestructureerde samenwerking (PESCO), het Europees Defensiefonds en de Gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie. Daarnaast streven de landen naar nauwe samenwerking met niet-EU partners in het kader van de deelname van derde staten aan PESCO.

Op het gebied van klimaat, milieu en energie komt er meer ruimte voor regionale projecten, bijvoorbeeld waar het gaat om de ontwikkeling van offshore windenergieprojecten of de ontwikkeling van de rol van waterstof. Wat de digitalisering betreft wordt er in de verklaring onder meer gesproken over het creëren van een Europese Health Data Space. Hierin kunnen gezondheidsgegevens vrij worden uitgewisseld, terwijl de relevante beginselen van gegevensveiligheid en -bescherming worden nageleefd. De bilaterale dialoog over eHealth, het gebruik van gezondheidsgegevens en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie in de zorg, wordt voortgezet.

In de grensregio moeten mensen gaan profiteren van praktische voordelen. Duitsland en Nederland willen grensbelemmeringen voor burgers en bedrijven wegnemen. In die context moeten de mogelijkheden van het Benelux-verdrag voor grensoverschrijdende samenwerking tussen publieke organen langs de Nederlands-Duitse grens worden onderzocht. Ook moet de uitwisseling tussen jongeren worden geïntensiveerd om elkaar beter te leren kennen en taalverschillen te overbruggen.
Daarnaast moet de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie verder worden ontwikkeld, vooral in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Dit moet worden bereikt door gezamenlijke bilaterale acties te intensiveren, inlichtingen uit te wisselen en door nauwer samen te werken bij de bijdragen aan EU-missies.

Foto: (c) Bundesregierung/Denzel