Jaaroverzicht 2019

Wie schnell die Zeit vergeht… Het Beneluxjaar in Nordrhein-Westfalen loopt ten einde. Voor het team van Grenspost Düsseldorf – de vertegenwoordiging van Gelderland, Limburg, Overijssel en Zuid-Holland in Duitsland – de gelegenheid terug te blikken op de belangrijkste gebeurtenissen en mijlpalen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking uit het afgelopen jaar. Te beginnen bij het werkbezoek van Duits ambassadeur in Nederland Dirk Brengelmann en diens collega Wepke Kingma, Nederlands ambassadeur in Duitsland, aan de EUREGIO. Met het bezoek moest de grensoverschrijdende samenwerking in Berlijn en Den Haag nog nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht. Rode draad hiervoor werd gevormd door de intensievere samenwerking tussen Oost-Nederland en het Münsterland.

Nog meer hoog bezoek kwam er toen Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten Dr. Mark Speich en zijn medewerkers van de ‘Landesvertretung Nordhrein-Westfalen beim Bund’ een bezoek aan Gelderland brachten om meer te weten te komen over flexwerken en digitale besluitvorming.

Het jaar 2019 was een jaar dat werd bekroond met de Nederlands-Duitse Regeringsconsultaties. Voor de derde keer kwamen de nationale regeringen van Nederland en Duitsland bijeen om gemeenschappelijke plannen op belangrijke politieke beleidsterreinen een push te geven – met name op het gebied van de versterking en eenwording van Europa, de gezamenlijke inspanningen voor veiligheid en defensie, klimaat, milieu en energie en digitalisering.

De Grenslandconferentie, georganiseerd op initiatief van Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, en Raymond Knops, waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens verantwoordelijk voor grensoverschrijdende samenwerking, is een nieuwe mijlpaal in de intensivering van de Nederlands-Duitse betrekkingen en zal in de toekomst 1x per jaar plaatsvinden. De conferentie is bedoeld om de gezamenlijke prioriteiten van grensoverschrijdende samenwerking vast te leggen en om te zetten. Tijdens de eerste Grenslandconferentie in Venlo werd de Concessieovereenkomst voor de intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf ondertekend.

Ook in breder bestuurlijk perspectief werd de samenwerking tussen Nederland en Duitsland bekrachtigd: de ‘Politieke verklaring tot samenwerking’ tussen de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen werd vernieuwd. De hernieuwde politieke verklaring omvat nauwere samenwerking op het gebied van interne veiligheid, energie, de chemische industrie, de arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit, vervoer, transport, logistiek, crisismanagement en rampenbestrijding, klimaatverandering en digitalisering. Ze bevat voor het eerst concrete themavelden waar grensoverschrijdende samenwerking expliciet gewenst is.

Ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking stelden de grensprovincies Gelderland, Overijssel en Limburg hun collegeprogramma´s en coalitieakkoorden voor het eerst ook in het Duits beschikbaar. Hierin beschrijven de provincies onder andere hun doelen op het gebied van samenwerking met Duitsland en de invulling van hun rol als grensprovincie.

Het onderwerp mobiliteit stond centraal tijdens de ondertekening van de Grensoverschrijdende Werkagenda verkeer en mobiliteit, een dossier waarin Noordrijn-Westfalen en Nederland al meer dan 10 jaar succesvol samenwerken. In Zwolle maakten de deelnemende partijen de weg vrij voor een nog betere samenwerking op het gebied van verkeer, mobiliteit en logistiek, waaronder het openbaar vervoer op de korte afstand.

Ook tijdens het overleg Mobility NL – NRW bleek dat er op het gebied van mobiliteit veel ontwikkelingen zijn, met als ‘hot items’ smart mobility, logistiek, duurzaamheid en spoorverbindingen. De Rijn-Alpen-Corridor kwam eveneens aan bod. Hier wordt sinds een aantal jaren interregionaal samengewerkt tussen de regio’s en de havens. De conferentie ‘Zukunft denken – Mobilität vernetzen‘ draaide op haar beurt om diverse last-mile oplossingen voor de logistiek, verschillende apps voor personenvervoer, alsmede de inzet van nieuwe technieken voor het oplossen van mobiliteitsvraagstukken.

Hoogwater stopt niet bij de grens en dat was dan ook de aanleiding voor de zevende Nederlands-Duitse conferentie ‘Water zonder grenzen/Wasser ohne Grenzen’. Tijdens de bijeenkomst werd een vernieuwde bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst getekend en werden onderzoeksresultaten van de gezamenlijke studie ‘Overstromingsrisico grensoverschrijdende dijkringen aan de Niederrhein’ gepresenteerd. Hieruit bleek onder meer dat beide landen ten aanzien van hoogwaterbescherming van elkaar afhankelijk zijn en dat blijvende samenwerking noodzakelijk is.

De voordelen van het ‘uitgummen van de grens’ werden ook nog eens benadrukt tijdens de presentatie van het portal met grensoverschrijdende statistieken van het CBS. In het portal is arbeidsmarktinformatie vrij beschikbaar voor alle gebruikers en het laat onder andere zien waar grensarbeid veel voorkomt en gestimuleerd moet worden.

In juni vormde het Gouvernement in Maastricht het decor van de Euregionale Conferentie, waar 150 deelnemers uit het bedrijfsleven, de culturele sector, het onderwijs en van de overheid samen bekeken hoe, door het wegdenken van de grens, de stedelijke samenwerking in de Euregio Maas-Rijn kan worden verbeterd. De conferentie diende als eerste aanzet om met de steden in de Euregio Maas-Rijn een Euregionale agenda te ontwikkelen, met daaronder een uitvoeringsprogramma.

Tevredenheid heerste er over de waarborging van de structurele financiering van de GrensInfoPunten. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sloot daartoe in november een overeenkomst met vertegenwoordigers van de grensregio´s. De tien infopunten aan de Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische grens bieden dienstverlening aan werknemers die werken, wonen of studeren in een van de buurlanden, dit van plan zijn of dit in het verleden gedaan hebben.

Daarnaast was er ruimte voor informeel samenzijn tijdens de jaarlijkse Koningsdagreceptie in Düsseldorf, de Nieuwjaarsborrel en de Sinterklaasborrel. Deze stonden allemaal in het teken van netwerken en de sterke band tussen de Nederlandse grensprovincies en de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.