Grensoverschrijdende werkagenda mobiliteit en verkeer ondertekend

Samenwerking over de landsgrenzen heen op het gebied van verkeer, mobiliteit en logistiek is niet nieuw: al meer dan tien jaar werken Noordrijn-Westfalen en Nederland hierin succesvol samen. Het belang van deze samenwerking werd op 25 februari 2019 in Zwolle nog eens extra benadrukt; de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg, Zuid-Holland en Brabant alsmede het ministerie van Verkeer van Noordrijn-Westfalen ondertekenden hier de gezamenlijke werkagenda mobiliteit en verkeer en maakten de weg vrij voor een nog betere samenwerking op deze terreinen. Hoofdthema´s zijn onder meer de verbetering van het grensoverschrijdend openbaar vervoer, de ontwikkeling van snelfietsroutes, smart mobility, logistiek, wegverkeer, corridorontwikkeling en binnenscheepvaart.

Een van de punten op de werkagenda was de verbetering van het grensoverschrijdend spoorvervoer op de korte afstand, zoals de lijn RE 8 van Koblenz via Keulen naar Mönchengladbach en het doortrekken daarvan naar Venlo, de verhoging van de frequentie van de verbinding van Dortmund naar Enschede, de elektrificatie van de lijn van Münster naar Enschede en het doortrekken daarvan naar Zwolle. Ook de verbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf staat op de spooragenda, met ambities tot uitbouw naar Den Haag/Rotterdam. Ander aandachtspunt is de IC van Amsterdam/Schiphol via Eindhoven-Heerlen en het doortrekken daarvan tot aan Aken-Keulen. Op de lange afstand moeten de Intercityverbindingen Amsterdam-Arnhem-Düsseldorf-Keulen-Frankfurt en de treinverbinding tussen Amsterdam-Hengelo-Osnabrück-Berlijn worden verbeterd. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk de mogelijkheden voor het toepassen van EU-subsidieprogramma´s te bekijken.

Grensoverschrijdend busvervoer en snelfietsroutes

Busverbindingen en steekvervoer zijn in vele grensregio´s een essentiële pijler voor de arbeidsmobiliteit, bevordering van recreatie en de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen. De partners willen zich daarom sterk maken voor de realisatie en uitbreiding van grensoverschrijdende busverbindingen, zoals die van Aalten naar Bocholt en van Nijmegen naar Kleve. Ook op het gebied van (e-)ticketing moeten er stappen worden gemaakt.
Met de verdere ontwikkeling van snelfietsroutes zoals de Euregio Radschnellweg moet een bijdrage worden geleverd aan een duurzame grensoverschrijdende mobiliteit en de versterking van de grensregio als geheel op toeristisch en economisch vlak.

Leren van de buren

Mobility as a Service (MaaS), mobiliteitsoplossingen aangepast op de individuele gebruiker, speelt in de huidige tijd een steeds grotere rol. De partners zijn het er dan ook over eens dat een uitwisseling van ervaringen met nieuwe mobiliteitsconcepten zinvol is. Dat geldt ook voor het beschikbaar stellen van naadloos aansluitende reis- en verkeersinformatie voor het individuele en openbaar vervoer.
De partners delen bovendien de opvatting dat de zoektocht naar nieuwe aandrijftechnieken van belang is. Dat geldt niet alleen voor e-mobility, maar ook voor de zoektocht naar alternatieve brandstoffen, in het bijzonder langs de TEN-T corridors. Daarnaast moet worden verkend of deelname aan een voor 2019 gepland pilotproject van de Europese Commissie om de ontwikkeling van waterstof voor weg- en waterstransport (op de corridor Rhine Alpine) mogelijk kan worden gemaakt.

Digitalisering als kans voor mobiliteit

Smart mobility biedt grote kansen voor de toekomst en vormt tegelijkertijd een flinke uitdaging. De partners hebben in het kader van Mobility NL-NRW de werkgroep ´Smart Mobility Solutions’ ingericht, waarin een regelmatige uitwisseling en een grensoverschrijdende afstemming over dit onderwerp plaatsvindt.

Logistiek leidend blijven

De regio Nederland-NRW bekleedt in Europa een toonaangevende positie op het gebied van transport en logistiek. Door een goede samenwerking is het van belang deze positie nu en in de toekomst te behouden en ook op de lange termijn Europees en wereldwijd concurrerend te blijven. Om dit te bewerkstelligen moeten pilots over de verbetering van het parkeren van vrachtwagens langs de corridors worden gestart en kennis over logistieke concepten, in het bijzonder omtrent de verbinding tussen de zeehavens en het achterland, worden uitgewisseld. De grensoverschrijdende connectiviteit en wederzijdse complementariteit vormen belangrijke bouwstenen voor de economische vitaliteit en leefbaarheid in deze Europese grensregio. Wat dat betreft moet gekeken worden hoe de infrastructuren beter kunnen worden benut en hoe de duurzaamheid kan worden bevorderd.

Binnenscheepvaart als zwaartepunt

In de intentieverklaring tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen van 19 november 2018 vormt de binnenscheepvaart een belangrijk speerpunt. De partners zijn overeengekomen te zullen onderzoeken of en hoe de partners van deze werkagenda een bijdrage aan de realisatie kunnen leveren. Hierbij kan men denken aan de uitwisseling van ervaringen over de aanpak van duurzaamheid en de implementatie van alternatieve brandstoffen.

Wegverkeer en wegvervoer

De weg is nog steeds de meest gebruikte transportweg binnen de Nederlands-Duitse infrasamenwerking. Om te zorgen dat deze zo goed en efficiënt mogelijk kan worden benut zijn gezamenlijke inspanningen nodig. Dat geldt onder meer voor een goede afstemming van het beheer, de uitbouw en het verkeersmanagment aan weerszijden van de grens.

De voortgang van de activiteiten in het kader van de werkagenda zal een vast agendapunt zijn tijdens het tweejaarlijks Bestuurlijk Overleg en het Ambtelijk overleg, dat twee keer per jaar plaatsvindt.

Hier is de volledige tekst van de werkagenda te vinden.