Eerste regeringsdialoog tussen Nederland en NRW werpt vruchten af

Op 19 november jl. kende de Nederlands-Duitse samenwerking een première: voor het eerst in de geschiedenis vond een overleg plaats tussen afvaardigingen van de twee regeringen. De minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, ontving  Mark Rutte, vergezeld door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstraat, Stientje van Veldhoven, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, in Düsseldorf. Op de agenda stonden in het bijzonder de bilaterale en Europese samenwerking. Beide presidenten zijn het erover eens dat deze regeringsontmoeting ook een signaal voor de Europese politiek is.

Minister-president Armin Laschet: “Ons eerste regeringsoverleg is een nieuwe impuls voor de betrekkingen tussen goede buren. Minister-president Rutte en ik willen meer dan dat: we willen een sterk signaal afgeven voor Europa. Nederland en Noordrijn-Westfalen willen laten zien dat we Europa in de praktijk nog beter en sterker kunnen maken: door een beleid dat de banden tussen de landen van de Europese Unie op het gebied van handel, mobiliteit en vervoer, wetenschap, onderwijs en onderzoek nog sterker maakt. Zo creëren we meer Europa. En dus meer welvaart, meer vrijheid en meer veiligheid voor onze burgers.”

Gezamenlijke intentieverklaring over samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer ondertekend

In het kader van de regeringsdialoog zijn de ministeries van Verkeer van Nederland en Noordrijn-Westfalen in een gezamenlijke intentieverklaring overeengekomen om hun samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer, met name op het gebied van de binnenvaart, verder te intensiveren. Dit is de eerste keer dat beide landen een vervoersovereenkomst hebben ondertekend. Aan Nederlandse zijde hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, en voor Noordrijn-Westfalen de minister van Verkeer en Waterstaat Hendrik Wüst getekend.

De verklaring onderstreept de intentie om de hechte samenwerking verder te intensiveren en de multimodale transportverbindingen, in het bijzonder tussen de zeehavens en de economische centra in het achterland, te versterken. Bovendien zullen beide partijen de digitalisering in havens en transportketens bevorderen. Daartoe moeten de havens in de toekomst intensiever informatie uitwisselen over hun initiatieven en conceptideeën Een belangrijk element is ook de elektronische vrachtbrief. Noordrijn-Westfalen is reeds lid van een desbetreffende werkgroep van de Benelux-Unie en werkt aan de implementatie van de elektronische vrachtbrief.

Ook werd overeengekomen dat beide partijen zullen deelnemen aan de trinationale werkgroep die zich bezighoudt met de spoorverbinding tussen Antwerpen en de Metropolregion Rhein-Ruhr en andere spoorverbindingen tussen de landen. De regering van Noordrijn-Westfalen juicht het toe dat Nederland ook bereid is tot gesprekken over de realisatie van een spoorverbinding naar Antwerpen.

Grenslandconferentie gepland

Minister van Europese Zaken Stephan Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bespraken de grensoverschrijdende samenwerking. Zij namen kennis van de verkenning over de governance die op verzoek van beide minister-presidenten in de aanloop naar de regeringsdialoog is opgesteld. De bewindspersonen zijn het eens over de verdere ontwikkeling van de organisatie (governance) van grensoverschrijdende samenwerking. Deze ontwikkeling voorziet onder meer in de organisatie van een jaarlijkse ‘Grenslandconferentie’. Deze conferentie is bedoeld om eens per jaar alle relevante actoren uit de grensregio van Nederland en Noordrijn-Westfalen samen te brengen en thematische prioriteiten voor grensoverschrijdende samenwerking in een ‘grensagenda’ vast te leggen. De lancering is gepland voor het voorjaar van 2019, in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees parlement.

Versterking van de samenwerking op het gebied van economisch en energiebeleid

Minister van Economie en Digitalisering Prof. Dr. Andreas Pinkwart sprak met minister van Economische Zaken Eric Wiebes over de toekomstige ontwikkeling van de chemische industrie en de verdere implementatie van de gezamenlijke strategie voor chemische stoffen. De ministers benadrukken dat de gezamenlijke trilaterale chemische strategie van Neerland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen kan bijdragen tot het vergroten van het internationale concurrentievermogen van de sector.

Beide ministers van Economische Zaken bespraken ook het belang van een duurzame waterstofeconomie en zijn het erover eens dat waterstof een belangrijke bouwsteen kan zijn voor een duurzame industrie en het energiesysteem van de toekomst. Waterstof kan op een klimaatvriendelijke manier worden geproduceerd en bijdragen aan de integratie van fluctuerende hernieuwbare energie in het systeem. Waterstof kan snel en kosteneffectief bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in een breed scala van toepassingen in zowel de industriële als de transportsector.

Toekomst van de GrensInfoPunten

Minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops bespraken ook kwesties in verband met de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Zij delen in het bijzonder de opvatting dat werknemers en werkgevers, maar ook leerlingen en studenten, die over de grens in het buurland pendelen of van plan zijn dit te doen, een goede en betrouwbare informatie-infrastructuur nodig hebben om deze stap te kunnen zetten. Zij waarderen in dezen het werk van de GrensInfoPunten (GIPs) aan de grens van Nederland en Noordrijn-Westfalen. Deze bieden praktische hulp en informatie over de grenzen heen aan ongeveer 40.000 grensarbeiders, werkgevers, stagiairs en studenten over de onderwerpen werken, wonen of studeren. De bewindslieden stellen daarom het besluit van het comité van toezicht van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland, om vervolgfinanciering van de GIPs tot eind 2020 mogelijk te maken, zeer op prijs. De staatssecretaris en de minister bekrachtigen hun voornemen om de GIPs aansluitend een duurzame financiële basis te verschaffen. Zij komen in beginsel met elkaar overeen dat de financiering evenredig uit Duitse en Nederlandse middelen dient plaats te vinden. Daarbij zal aan Nederlandse zijde het Rijk de helft bijdragen en afspraken maken met provincies en grensregio’s om tot een sluitende financiering te komen. De deelstaat Noordrijn-Westfalen zal aan Duitse zijde de financiële hoofdverantwoording voor de financiering van de GIPs op zich nemen, waarbij ook afspraken zullen worden gemaakt met de grensregio’s voor hun financieel aandeel. De Nederlandse regering zal reeds met ingang van het jaar 2019 middelen voor de financiering van de GIPs ter beschikking stellen die voor een kwaliteitsslag van de dienstverlening en digitale informatievoorziening ingezet kunnen worden. De regering van Noordrijn-Westfalen zal ervoor zorgen dat het deelstaatparlement vanaf het begrotingsjaar 2021 de nodige financiële bijdragen beschikbaar stelt.

Mark Rutte en Armin Laschet tijdens de voetbalwedstrijd (c) Land NRW/Ralph Sondermann

Toekomstige regeringsdialogen

Tijdens de eerste buitenlandse reis van minister-president Laschet aan Nederland in september 2017 waren de beide premiers overeengekomen dat de beide regeringen regelmatig met elkaar van gedachten zouden wisselen. De regeringsdialogen zullen in de toekomst op regelmatige basis worden voortgezet. Na de regeringsdialoog in het Landeshaus woonden Armin Laschet en Mark Rutte en een aantal andere bewindspersonen ´s avonds de Nations League voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland in het stadion van Gelsenkirchen bij.

De intentieverklaring kan hier worden nagelezen
De verkenning GROS-governance NRW-NL hier
en het Communique hier

Foto boven: (c) Land NRW/Mark Hermenau