Reisadvies voor Duitsland van oranje naar geel

Schloss Neuschwanstein

Vanaf donderdag 10 juni verandert het Nederlandse reisadvies voor Duitsland van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s). Dat houdt in dat reizigers vanuit Duitsland naar Nederland vanaf die dag geen negatieve test meer hoeven te laten zien en niet meer in quarantaine hoeven te gaan.

Ook Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië en een groot deel van Noorwegen hebben vanaf deze datum weer een geel reisadvies.

Nog wel test-, registratie- en quarantaineverplichting bij reis naar Duitsland

Omgekeerd categoriseert Duitsland Nederland echter nog steeds als risicogebied. Daardoor moeten personen die van Nederland naar Duitsland reizen negatief getest zijn op het coronavirus en zich van tevoren registreren op www.einreiseanmeldung.de. Daar dient ook het negatieve testbewijs geüpload te worden. Dat mag echter ook op een later moment: reizigers mogen zich namelijk ook binnen 48 uur na aankomst in Duitsland laten testen. In dat geval dienen ze in Duitsland in quarantaine te gaan totdat de testuitslag bekend is. Daarna moeten ze het negatieve testbewijs uploaden op www.einreiseanmeldung.de. Reizigers die zich voor vertrek in Nederland laten testen, hoeven in Duitsland niet in quarantaine.

Personen die al volledig gevaccineerd zijn en voor wie de laatste vaccinatie minimaal 14 dagen geleden is, hoeven niet in quarantaine en hoeven ook geen negatieve testuitslag te kunnen laten zien. Zij kunnen tijdens de registratie op www.einreiseanmeldung.de in plaats van een negatief testresultaat hun vaccinatiebewijs uploaden.

Voor personen die maximaal 24 uur in Duitsland verblijven, doorreizigers, grenspendelaars en personen die voor maximaal 72 uur een bezoek brengen aan eerstegraads familie of een gedeeld zorgrecht hebben, geldt de registratie-, test- en quarantaineplicht niet.

Foto: Schloss Neuschwanstein

Nederland: testplicht voor alle reizigers vanuit Duitsland

Sinds 29 december moeten reizigers die vanuit hoogrisicogebieden per vliegtuig, schip, internationale trein of bus naar Nederland reizen een negatieve PCR-test bij zich hebben. Vanaf vandaag, 1 juni 2021, geldt dat ook voor reizigers die met de auto, de motor of ander eigen vervoer naar Nederland reizen. Ook Duitsland is momenteel nog hoogrisicogebied. Daardoor moet nu iedereen die vanuit Duitsland naar Nederland reist, ongeacht het vervoermiddel, een negatieve PCR-test kunnen laten zien.

De PCR-test mag maximaal 72 uur oud zijn en moet aan diverse voorwaarden voldoen. Een Duitse sneltest wordt niet geaccepteerd. Ook personen die al volledig gevaccineerd zijn, moeten een negatieve PCR-test bij zich hebben.

Uitzonderingen

In sommige situaties hoeven reizigers vanuit Duitsland geen negatieve PCR-test bij zich te hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor grenswerkers, grensscholieren en grensstudenten. Wel moeten zij een gezondheidsverklaring kunnen laten zien. Ook transportpersoneel en diplomaten hoeven geen negatieve test te kunnen voorleggen. Daarnaast geldt de testplicht niet voor reizigers die minder dan 12 uur in Nederland zijn en voor reizigers die met het regionale openbare vervoer de grens oversteken.

Geen quarantaineplicht voor reizigers uit Duitsland

Per 1 juni heeft Nederland bovendien een quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicolanden ingevoerd. Duitsland valt daar vooralsnog niet onder. Reizigers vanuit Duitsland naar Nederland wordt echter alsnog dringend aangeraden om tien dagen in quarantaine te gaan.

Geen Tozo-inkomensondersteuning voor grensondernemers

De coronapandemie zorgt in heel Europa voor veel inkomensonzekerheid bij werknemers en zzp’ers. Grensondernemers die in Duitsland of België wonen en een bedrijf in Nederland hebben, kwamen daarbij in een bijzonder lastig parket terecht. Zij komen namelijk noch voor een Tozo-uitkering voor levensonderhoud (bijstand), noch voor een vergelijkbare uitkering in hun woonland Duitsland of België in aanmerking. Hierdoor stond voor hen alleen een bijstandsregeling in het woonland – met alle beperkingen daarbij – open. In de Tweede Kamer is meerdere malen aandacht gevraagd voor deze groep, maar zonder specifieke regeling als resultaat. Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat er voor grensondernemers geen uitvoerbare en houdbare regeling te treffen is.

Er werd een zevental opties onderzocht, die allemaal niet haalbaar bleken, met name vanwege juridische belemmeringen:

 1. a) Uitbreiding Tozo voor levensonderhoud
 2. b) Belastingkorting en/of compensatie/aanvulling bij belastingaangifte van ondernemers
 3. c) Aanpassing belastingverdragen met België en Duitsland
 4. d) Opslag op Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 5. e) Subsidieregeling gemeenten
 6. f) Bilaterale afspraken
 7. g) Tijdelijke tegemoetkoming ingevolge artikel 9, Kaderwet SZW-subsidies

Juridische bezwaren

Het meest principiële bezwaar tegen een financiële tegemoetkoming voor grensondernemers is dat op grond van Europees recht en het gelijkheidsbeginsel, niet alleen maar steun kan worden verleend aan grensondernemers in Nederland en Duitsland. Iedere regel zou namelijk moeten gelden voor alle EU-burgers die niet in Nederland verblijven, maar wel een onderneming in Nederland hebben en hier belasting betalen. Daarnaast mag een maatregel geen ongelijke behandeling opleveren ten opzichte van ondernemers die inwoners zijn van Nederland en daar een onderneming hebben.

Ook de juridisch minst kwetsbare optie – een financiële tegemoetkoming ingevolge artikel 9 Kaderwet SZW-subsidies – in de vorm van een vast bedrag van € 2.000, bleek niet haalbaar. Het belangrijkste obstakel daarbij bleek dat de controle van de voorwaarden voor de tegemoetkoming op grond van het feit dat de grensondernemers in het buitenland verblijven, “zeer problematisch of zelfs onmogelijk zou worden”, aldus Koolmees in de Kamerbrief. Daarnaast wordt het Misbruik & Oneigenlijk gebruik-risico van de regeling ingeschat op zeer hoog.

Bilaterale afspraken

Ook via de diplomatieke weg konden vooralsnog geen bilaterale afspraken met Duitsland en België worden gemaakt om ervoor te zorgen dat zij sociale bijstand gaan verschaffen aan de groep grensondernemers die daar woonachtig is, bijvoorbeeld door de inrichting van hun Covid-19 gerelateerde regelingen. De Bondsregering in Berlijn ziet geen aanleiding voor aanpassingen aan bijstandsregels op federaal niveau, aldus Koolmees. In hun woonland België en Duitsland komen de grensondernemers niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering omdat zij niet aan de bijbehorende voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van een partnerinkomenstoets, een vermogenstoets, teveel eigen inkomsten of het niet beschikken over een langdurig verblijfsrecht (langer dan vijf jaar).

Wel aanspraak op een lening

De groep grensondernemers in de buurlanden kan – ook als zij woonachtig zijn in Duitsland of België – onder dezelfde voorwaarden als zelfstandigen die wonen en werken in Nederland in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een verlaagde rente. Daarnaast kunnen zij – indien zij aan de voorwaarden voldoen – in aanmerking komen voor de TVL en begeleiding bij een tijdelijke stop van de onderneming (TOA). Ondernemers die mensen in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn, kunnen een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De volledige Kamerbrief kan hier worden gedownload.

Nederland niet langer ‘hoogincidentiegebied’ voor Duitsland

De Waalbrug in Nijmegen

Met ingang van 30 mei 2021 is Nederland door Duitsland van de lijst met ‘hoogincidentiegebieden’ geschrapt. Nederland geldt sinds deze datum als gewoon risicogebied. Dat is te danken aan de sterk dalende Nederlandse besmettingscijfers. Daarmee wordt het onder andere voor grenspendelaars uit Nederland weer een stuk makkelijker om de grens over te steken. Zij hoeven voorafgaand aan binnenkomst in Duitsland niet meer te beschikken over een negatieve test.

De test- en meldplicht bij reizen naar Duitsland blijft nog wel gelden, maar reizigers vanuit Nederland mogen de test binnen 48 uur na aankomst in Duitsland doen. De quarantaine kan per direct worden beëindigd zodra zij een negatieve testuitslag kunnen overleggen, kunnen aantonen dat zij genezen zijn van Covid-19 of volledig gevaccineerd zijn.

Daarnaast gelden er uitzonderingen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn tegen corona – de laatste vaccinatie moet dan tenminste 14 dagen geleden zijn – danwel zijn genezen. Wie een bewijs hiervan kan overleggen, hoeft geen negatief testbewijs bij zich te hebben.

Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken geeft momenteel overigens nog wel een oranje reisadvies voor Duitsland af en roept burgers op om alleen naar Duitsland te reizen als dat noodzakelijk is. Ook in Duitsland geldt nog een ‘Reisewarnung’ voor reizen naar Nederland: van niet noodzakelijke reizen naar het buurland wordt afgeraden.

Registratieplicht

Voor reizigers die vanuit een risicogebied Duitsland binnenkomen geldt nog steeds dat zij zich al voordat zij het land binnenreizen moeten registreren via de website www.einreiseanmeldung.de. Personen die in het kader van het kleine grensverkeer minder dan 24 uur in een risicogebied zijn verbleven of die vanuit een risicogebied de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnenkomen voor maximaal 24 uur zijn uitgezonderd van de registratieplicht. Dat geldt ook voor grenspendelaars (werk, studie, school). Ook personen die de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnengekomen om eerstegraads familieleden, de echtgenoot of partner te bezoeken die geen deel uitmaakt van hetzelfde huishouden, of op grond van gedeeld zorg- of omgangsrecht, hoeven zich niet te registreren wanneer zij minder dan 72 uur in Duitsland of in een risicogebied zijn verbleven. Informatie over de registratieplicht en de verdere uitzonderingen daarop is hier te vinden.

Foto: de Waalbrug in Nijmegen

Overleg MONT: gevolgen pandemie centraal in grensoverschrijdende samenwerking

Het historische raadhuis van Osnabrück

De burgemeesters van de steden Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente (MONT) hebben onlangs digitaal overleg gevoerd over de gevolgen van de coronapandemie in de grensregio en mogelijke oplossingen hiervoor.  Het doel van de samenwerking binnen MONT is het verbeteren van de toegankelijkheid van de Nederlands-Duitse grensregio en het verbeteren van de ontsluiting van de grensregio op het gebied van vervoer – een enorme uitdaging in coronatijden. Naast Münster en Osnabrück maken de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo deel uit van dit samenwerkingsverband.

“De inschaling van Nederland als ‘hoogincidentiegebied’ door de Duitse regering heeft geleid tot veel uitdagingen in het grensgebied. Uitzonderingen voor pendelaars, studenten en patiënten waren en zijn noodzakelijk om de maatschappelijke en economische banden die in de loop der jaren zijn opgebouwd in stand te houden”, aldus burgemeester Wolfgang Griesert van Osnabrück. “Wat we langs de grens nodig hebben, zijn oplossingen op maat, zodat het bedrijfsleven, het onderwijs en dezorg – ook voor kinderen en naaste familieleden – over de grens heen niet worden belemmerd,” voegt Rob Welten, burgemeester van Haaksbergen en voorzitter van de EUREGIO, toe.

Uiteenlopende coronamaatregelen

“Op dit moment is het nog niet bekend hoelang de getroffen maatregelen van kracht zullen blijven en op welk moment en op welke basis zij weer zullen worden ingetrokken. Een transparante en snelle overdracht van informatie door de Duitse en Nederlandse regeringen zou wenselijk zijn,” aldus dr. Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

De coronacrisis is voor inwoners van de grensregio vaak extra ingewikkeld. Zij worden geconfronteerd met verschillende coronamaatregelen in Nederland en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Vaak weten zij niet precies wat in het buurland is toegestaan en wat wel en niet op hen van toepassing is. De verplichte test bij het passeren van de grens, die Duitsland in april heeft ingevoerd, is daar een voorbeeld van.

Grensoverschrijdend crisismanagement blijft een uitdaging

De vraag is op welke manier de maatregelen het leven in de grensregio op korte en middellange termijn zullen beïnvloeden. Daar worden momenteel verschillende onderzoeken naar uitgevoerd, ook grensoverschrijdend. Christoph Almering, directeur van de EUREGIO, legt uit: “Wij hopen dat wij hieruit lering kunnen trekken. Sinds het begin van de pandemie hebben wij en de andere Euregio’s zeer regelmatig contact gehad met de verantwoordelijke ministeries in Duitsland en Nederland. Maar het blijft een uitdaging om het crisismanagement van Nederland en de Duitse deelstaten op elkaar af te stemmen,” aldus Almering.

Kijkend naar de toekomst waren de betrokkenen binnen MONT unaniem voorstander van meer aandacht voor het thema ‘veerkracht’ bij grensoverschrijdende samenwerking, waarbij van ervaringen wordt geleerd en met innovatieve oplossingen nieuwe wegen worden ingeslagen.

 

Op de foto: het historische raadhuis van Osnabrück

NRW: Aangepaste corona- en testvoorschriften voor reizigers uit Nederland

Met ingang van donderdag 13 mei gelden in heel Duitsland nieuwe inreisregels voor reizigers en is de Coronavirus-Einreiseverordnung van Noordrijn-Westfalen niet meer geldig. Dit heeft gevolgen voor binnenkomende reizigers vanuit Nederland in Noordrijn-Westfalen. Zo moeten grenspendelaars vanuit Nederland nu al voor binnenkomst beschikken over een negatieve coronatest. Voorheen mochten onder meer grenspendelaars zich onder bepaalde voorwaarden onmiddellijk na binnenkomst in het land laten testen. Dat is nu niet langer mogelijk. Voor grenspendelaars geldt nog steeds dat zij minstens twee keer per week moeten worden getest. Zij kunnen hiervoor terecht in een van de speciaal ingerichte testcentra.

Bovendien konden binnenkomende reizigers vanuit Nederland in Noordrijn-Westfalen de verplichte quarantaine direct door middel van een negatieve test beëindigen. Als gevolg van de nieuwe regelgeving is dat niet langer mogelijk en kan de quarantaine op zijn vroegst vijf dagen na binnenkomst worden beëindigd. Voor grenspendelaars en andere groepen personen blijven echter uitzonderingen gelden.

Reizigers die vanuit een ‘gewoon’ risicogebied over land, over zee of door de lucht Noordrijn-Westfalen binnenkomen, moeten in principe tien dagen in quarantaine, die echter na een negatieve test kan worden opgeheven. Daarnaast gelden er uitzonderingen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn tegen corona – de laatste vaccinatie moet dan tenminste 14 dagen geleden zijn – danwel zijn genezen. Wie een bewijs hiervan kan overleggen, hoeft geen negatief testbewijs te overleggen en hoeft niet in quarantaine.

Na een verblijf in een zogenaamd ‘hoogincidentiegebied’ – zoals Nederland – is een test echter pas mogelijk vanaf de vijfde dag na binnenkomst – de dag van binnenkomst wordt daarbij niet meegeteld. Bij volledig gevaccineerde en herstelde personen komt de quarantaineplicht te vervallen. Daarmee zijn in de regel twee tests nodig: eenmaal voor binnenkomst in Duitsland en een tweede test op de vijfde dag na binnenkomst om de quarantaine te beëindigen. De federale voorschriften voorzien in uitzonderingen op deze quarantaineverplichting – onder meer voor grenspendelaars, familiebezoek en verblijven van minder dan 24 uur.

Uitzonderingen

Vrijgesteld van de quarantaineverplichting – zonder dat een negatieve test hoeft te worden overlegd – zijn onder meer:

 • Personen die slechts op doorreis zijn in Duitsland of die door een hoogincidentiegebied zijn gereisd,
 • Personen die beroepshalve personen of goederen over de grens vervoeren (verblijf van maximaal 72 uur).

Vrijgesteld van de quarantaineverplichting – met de verplichting om een negatieve test te kunnen overleggen – zijn onder meer:

 • Personen die in het kader van het kleine grensverkeer minder dan 24 uur in een hoogincidentiegebied zijn verbleven of die vanuit een hoogincidentiegebied de Bondsrepubliek Duitsland binnenkomen voor maximaal 24 uur.
 • Pendelaars (werk, studie, school) die ten minste eenmaal per week naar hun woonplaats terugkeren.
 • Personen die de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnengekomen om eerstegraads familieleden, de echtgenoot of partner te bezoeken die geen deel uitmaakt van hetzelfde huishouden, of op grond van gedeeld zorg- of omgangsrecht. Voor deze personen geldt dat reizigers niet in quarantaine hoeven wanneer zij minder dan 72 uur in Duitsland of in een risicogebied zijn verbleven.
 • Personen die Duitsland binnenreizen om een dringende medische behandeling te ondergaan.
 • Personen die beroepshalve of in verband met hun opleiding of studie om een dringende reden en zonder mogelijkheid tot uitstel maximaal vijf dagen in een risicogebied zijn verbleven of de Bondsrepubliek Duitsland binnenreizen

Registratieplicht

Voor reizigers die vanuit een risicogebied Duitsland binnenkomen geldt nog steeds dat zij zich al voor terugkeer moeten registreren via de website www.einreiseanmeldung.de. Informatie over de registratieplicht en de uitzonderingen daarop is hier te vinden.

Versoepeling Nederlandse reisadviezen per 15 mei: verplicht negatief testbewijs voor reizen naar Duitsland blijft echter voorlopig van kracht

Het Nederlandse kabinet kondigde op dinsdag 11 mei tijdens een persconferentie aan de coronamaatregelen verder te willen versoepelen. De tweede stap in het openingsplan kan per 19 mei worden gezet, op voorwaarde dat het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames op maandag 17 mei verder is gedaald. Ook worden vanaf 15 mei reizen naar landen met een laag besmettingsniveau en de kleurcodes groen of geel weer mogelijk. Vakantiereizen naar deze landen worden vanaf deze datum niet meer afgeraden. Dit betekent echter niet dat reizigers vanuit Nederland weer gewoon op vakantie kunnen gaan, boodschappen kunnen doen of kunnen tanken in Noordrijn-Westfalen. Zij dienen in elk geval tot en met 7 juni nog steeds te beschikken over een negatief coronatestbewijs om de grens over te mogen steken.

De bestaande regels en uitzonderingen voor onder andere grenspendelaars, te vinden in dit artikel, blijven in elk geval tot deze datum van kracht.

Sinds 6 mei zijn extra testvoorzieningen operationeel voor inwoners van regio’s die grenzen aan Duitsland. De kosteloze testvoorziening is uitsluitend bedoeld voor mensen die wonen in Nederland maar werken of fysiek onderwijs volgen in Duitsland, of de grens passeren vanwege het verlenen van mantelzorg of bezoek aan een arts, die nu in Nederland alleen aangewezen zijn op commerciële teststraten.
Een afspraak kan worden gemaakt via www.grenstesten.nl

Nederlandse testvoorzieningen voor grensgangers operationeel

Doordat Duitsland Nederland op 6 april jl. als ‘hoogincidentiegebied’ bestempelde, dient sindsdien vrijwel iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland wil reizen, een recent negatief testbewijs bij zich te hebben. Voor mensen die regelmatig de grens moeten oversteken, zoals grenswerkers, studenten, scholieren en mantelzorgers, levert dat forse kosten op. Het Nederlandse kabinet heeft daarom nu kosteloze testvoorzieningen gecreëerd voor inwoners van de Nederlandse regio’s die aan Duitsland grenzen.

Grenspendelaars kunnen zich vanaf 6 mei aanmelden voor een test op de website www.grenstesten.nl. De website biedt bij aanmelding toegang tot testlocaties in Arnhem, Assen, Duiven, Enschede, Hardenberg, Hengelo Hoensbroek en Lichtenvoorde. Dit aantal zal in de dagen daarna worden uitgebreid tot tenminste 20 testlocaties om te zorgen voor een meer fijnmazige dekking langs de grens. De testlocaties zijn op werkdagen van 08.00 tot 11.00 uur en van 16.00 tot 19.00 geopend, op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

400.000 tests

De kosteloze testvoorziening is uitsluitend bedoeld voor mensen die wonen in Nederland maar werken of fysiek onderwijs volgen in Duitsland, of de grens passeren vanwege het verlenen van mantelzorg of bezoek aan een arts, die nu in Nederland alleen aangewezen zijn op commerciële teststraten. Er zullen in totaal 400.000 tests voor deze doelgroepen beschikbaar zijn. Het kabinet trekt 12 miljoen euro voor de testvoorziening uit.

Bewijs tonen

Het kabinet wil misbruik van de testvoorziening voorkomen. Gebruikers moeten daarom een eigen verklaring invullen en aannemelijk bewijs tonen, zoals een pasje van school, universiteit of werkgever, een werkgeversverklaring of een afspraakbevestiging van de arts. Dit zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

De nieuwe testvoorziening is uitdrukkelijk niet bedoeld voor werknemers die in Duitsland wonen en werknemers die in dienst zijn bij een in Nederland gevestigde werkgever.

Bondsregering trekt aan de noodrem

Waar de Nederlandse regering op 20 april versoepelingen aankondigde, trekt Duitsland de teugels juist verder aan. De Bondsraad heeft de aanpassing van het ‘Infektionsschutzgesetz’, de federale wet inzake uniforme infectiebestrijding, op donderdag 22 april goedgekeurd. Onderdeel daarvan is de zogeheten ‘Notbremse’, de noodrem. Met deze noodrem gaan landelijk bindende regels voor strengere coronamaatregelen gelden zodra het aantal besmettingen in een bepaalde Kreis gedurende drie achtereenvolgende dagen hoger is dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de afgelopen zeven dagen. Tot op heden konden de deelstaten daartoe niet verplicht worden, omdat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheidsbeleid. Door het aanpassen van de wet trekt de regering nu meer macht naar zich toe. De aangepaste wet wordt op zaterdag 24 april van kracht.

De belangrijkste voorschriften in één oogopslag:

Avondklok

In gebieden waar in de afgelopen zeven dagen meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn gemeld, geldt een avondklok van 22.00 uur tot 05.00 uur. Tussen 22.00 uur en middernacht blijft lichaamsbeweging voor individuele personen buiten toegestaan, zoals bijvoorbeeld wandelen of joggen. Woon-werkverkeer en doktersbezoeken zijn altijd toegestaan.

Contactbeperkingen

Zowel binnen als buiten mogen leden van een huishouden slechts met één persoon uit een ander huishouden samenkomen. Kinderen tot 14 jaar uit hetzelfde huishouden worden daarbij niet meegerekend. Bijeenkomsten zijn ook toegestaan tussen leden van hetzelfde huishouden alsmede niet-samenwonende echtgenoten of partners, of wanneer er sprake is van zorgrecht.

Scholen              

Scholieren en leraren moeten in het geval van fysiek onderwijs twee keer per week getest worden. Bij meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de laatste zeven dagen is hybride onderwijs verplicht; bij een waarde van 165 of hoger is alleen digitaal onderwijs toegestaan.

Thuiswerken

Bedrijven hebben de plicht hun werknemers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken wanneer dit mogelijk is. Werknemers zijn verplicht om dit aanbod te aanvaarden, als dit privé mogelijk is.

Werknemers die niet thuis kunnen werken, moet het bedrijf één keer per week een test aanbieden. Werknemers in contactberoepen of met veelvuldig klantencontact hebben recht op twee tests per week.

Detailhandel

Essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen blijven geopend, onafhankelijk van de besmettingscijfers. Alle andere winkels blijven gesloten. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen tussen de 100 en 150 per 100.000 personen binnen zeven dagen ligt, is winkelen op afspraak en met een recent negatief testbewijs mogelijk. Het afhalen van bestellingen is altijd mogelijk.

Sport

Alleen de ‘contactloze beoefening van individuele sporten’ is toegestaan – alleen, met z’n tweeën of met het eigen huishouden. Bij kinderen zijn groepen van maximaal vijf personen toegestaan. Professionele sporters mogen blijven trainen en wedstrijden spelen, maar alleen zonder publiek en met een hygiëneconcept.

Recreatie en cultuur

Pretparken, indoor speeltuinen, zwembaden, discotheken, clubs en casino’s blijven gesloten, evenals theaters, opera’s, concertzalen, podia, bioscopen, musea, tentoonstellingen en gedenkplaatsen.

Dierentuinen en botanische tuinen

De buitenterreinen mogen openblijven, indien er ‘passende beschermings- en hygiënemaatregelen’ worden genomen. Bezoekers van 6 jaar en ouder moeten bovendien een negatieve coronatest kunnen laten zien.

Openbaar vervoer

Het dragen van een FFP2-masker is voor reizigers in het openbaar vervoer verplicht. Voor servicepersoneel dat contact heeft met passagiers, volstaat een chirurgisch masker.

Toerisme

De verhuur van toeristische accommodaties is verboden.

Duur

De noodrem treedt weer buiten werking wanneer het aantal nieuwe besmettingen gedurende vijf opeenvolgende dagen onder de 100 per 100.000 personen in zeven dagen ligt. De wet geldt zolang de Bondsdag vaststelt dat er sprake is van een epidemie met landelijke uitwerkingen, “maar niet langer dan tot 30 juni 2021”.

In beroep

Verschillende politici hebben aangekondigd in beroep te gaan bij het Duitse Bundesgerichtshof in Karlsruhe, waaronder Christian Lindner, partijvoorzitter van de FDP. Hij kondigde aan beroep te willen aantekenen tegen de avondklok.

Land NRW: toch gratis coronatests voor Nederlandse grenspendelaars

Grenswerkers in Noordrijn-Westfalen krijgen de kosten voor een coronatest toch vergoed. Sinds 6 april moeten zij zich om de 72 uur laten testen om de grens met Duitsland over te mogen steken. Dat ging voor een groot aantal grenswerkers echter gepaard met hoge kosten, aangezien er in Nederland geen kosteloze testmogelijkheden zijn voor mensen zonder klachten. De GGD’en verstrekken bovendien geen Covid-vrij verklaring. Commerciële testcentra doen dit wel, maar rekenen gemiddeld tussen de 60 en 150 euro per test. Een brandbrief van de Euregio’s aan de Nederlandse en Duitse regering bood nu uitkomst.

De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft inmiddels laten weten dat nu ook Nederlandse grenspendelaars kosteloos gebruik kunnen maken van de sneltests in Duitse coronatestcentra. De test geldt expliciet alleen voor mensen die geen klachten hebben. De volledige verordening is hier te vinden.

Niet voor tanken of boodschappen

De tests zijn vooral bedoeld voor pendelaars die beroepshalve de grens over moeten. Nederlanders die in Duitsland boodschappen willen doen of tanken, dienen nog steeds een negatief testbewijs bij zich te hebben vóórdat ze de grens oversteken. Grenspendelaars mogen deze test ook in Duitsland laten doen.

Naast de verplichte test is er ook een registratieplicht voor mensen die vanuit Nederland Duitsland binnenkomen. Uitgezonderd hiervan zijn mensen op doorreis en mensen die minder dan 24 uur in Duitsland verblijven. Indien pendelaars meer dan 24 uur in Nederland zijn of voor meer dan 24 uur van Nederland naar Duitsland reizen en ten minste eenmaal per week naar hun woonplaats terugkeren, hoeven zij zich maar één keer per week digitaal te registreren, ook als zij meerdere keren per week pendelen.